Novinky


Prodloužená záruka pro výrobky GSFE

prodlouzena-zaruka-4-plus-1-roky-na-vyrobky-parker-z-divize-gsfe-od-1-3-2018

Pro­dlou­žili jsme stan­dardní záruku v délce 12 měsíců na všechny prů­mys­lové výrobky Par­ker z divize GSFE na 60 měsíců ode dne fak­tu­race. Toto pro­dlou­žení je pod­mí­něno pro­vá­dě­ním pra­vi­del­ných kon­t­rol, ser­visu a údržby v sou­ladu se...

Transair SCOUT - technologie pro inteligentní instalace stlačeného vzduchu

v_akci

Pře­sta­vu­jeme Vám vyspě­lou bez­drá­to­vou tech­no­lo­gií SCOUT, která slouží k spo­leh­li­vému moni­to­ro­vání insta­lace sys­tému stla­če­ného vzduchu. Tech­no­lo­gie Transair SCOUT je nej­mo­der­nější bez­drá­tové řešení, které umož­ňuje sle­do­vat výkon­nost sys­tému stla­če­ného vzdu­chu 24 hodin denně přes webové roz­hraní. Data...

Parker ve spolupráci se společností Exosite nabízí silná cloudová řešení

Parker ve spolupráci se společností Exosite nabízí silná cloudová řešení

Ve spo­lu­práci se soft­wa­ro­vou spo­leč­ností Exo­site nabízí Par­ker ta nej­sil­nější clou­dová řešení. Exo­site je soft­wa­rová spo­leč­nost pra­cu­jící na bázi plat­formy IIoT, která umož­ňuje fir­mám stra­te­gicky vyu­ží­vat revo­luční svět při­po­je­ných zařízení. Spo­leč­nost Par­ker má dlou­ho­do­bou zku­še­nost...