Nový kondenzační sušič StarlettePlus-E


151008-SPE_group_whiteVýrobní divize Par­ker Hiross dokon­čila ino­vaci kon­den­zač­ních sušičů stla­če­ného vzdu­chu Star­let­teP­lus pro malé a střední vzdu­chové výkony. Výsled­kem je nový typ StarlettePlus-E, mezi jehož hlavní tech­nické před­nosti patří vyu­žití paten­to­va­ného výmě­níku „E-PACK“ (vše v jed­nom – výmě­ník vzduch-vzduch / výpar­ník / nere­zový sepa­rá­tor vlh­kosti typu „demis­ter“ / komora pro zachy­cení kon­den­zátu) nebo pro­voz s tla­ko­vým ros­ným bodem +3 °C při refe­renč­ních pod­mín­kách (ISO8573-1, tř. 4). Neza­po­meňme ani na uži­tečné apli­kace řídicí jed­notky s digi­tál­ním zob­ra­ze­ním pro­voz­ního stavu, bez­na­pě­ťo­vým poru­cho­vým kon­tak­tem a indi­ká­to­rem upo­zor­ňu­jí­cím na nut­nost pro­ve­dení pra­vi­delné ser­visní údržby. Je třeba vyzdvih­nout i šetrné vlast­nosti nového kon­den­zač­ního sušiče – díky funkci Energy Save je zajišťěn cyk­lický pro­voz kompresoru.

Ino­vo­vaný kon­den­zační sušič stla­če­ného vzdu­chu StarlettePlus-E se vyzna­čuje nej­niž­šími náklady na pro­voz a kon­strukci s nejmen­ším poža­do­va­ným obje­mem chla­diva (R134a) ve své kate­go­rii. Cílem nově vyvi­nu­tého řešení je spo­leh­li­vost, pro­voz s níz­kým ros­ným bodem, mini­ma­li­zo­vaná „eko­lo­gická stopa“ a moderní design.

Sušiče StarlettePlus-E se dodá­vají ve stan­dard­ním pro­ve­dení s časově říze­ným odva­dě­čem kon­den­zátu, na přání pak s elek­tro­nic­kým hla­di­nově říze­ným odva­dě­čem nebo mecha­nic­kým plo­vá­ko­vým odva­dě­čem. Výrobce na zaří­zení posky­tuje záruku tři roky.


Nová řada sušičů StarlettePlus-E (modely SPE004-SPE062 pro prů­točná množ­ství od 24 do 372 m3/h při refe­renč­ních pod­mín­kách) postupně nahradí stá­va­jící kon­den­zační sušiče stla­če­ného vzdu­chu Star­let­teP­lus SPL004 až 060.


Kom­pletní infor­mace k tomuto pro­duktu najdete v kata­logu StarlettePlus-E Ref­ri­ge­ration Dryer Series nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111. Více infor­mací o kon­den­zač­ních suši­čích Par­ker Hiross, i pro jiná prů­točná množ­ství, najdete na stránce Kon­dezační sušiče Par­ker Hiross.