Nový ParkerStore je v Prostějově


Slavnostní otevření prodejny ParkerStore za přítomnosti ředitele firmy Chvalis, pana Milana Chvaliny a generálního ředitele Parker Hannifin pro ČR a Slovensko.

Slav­nostní ote­vření pro­dejny Par­ker­S­tore za pří­tom­nosti ředi­tele firmy Chva­lis, pana Milana Chva­liny a gene­rál­ního ředi­tele Par­ker Han­ni­fin pro ČR a Slovensko.

Spo­leč­nost Chva­lis ote­vřela v úterý 15. pro­since 2015 v Pro­s­tě­jově novou pro­dejnu Par­ker­S­tore. Jedná se v pořadí již o šes­tou pro­dejnu Par­ker­S­tore spo­leč­nosti Chva­lis a po cen­t­rále v Hoštce je nej­větší pro­dej­nou. Záro­veň se jedná o první Par­ker­S­tore firmy Chva­lis na Moravě.

V pro­s­tě­jov­ském Par­ker­S­tore s cel­ko­vou roz­lo­hou 250 m2 je pro zákaz­níky v tuto chvíli při­pra­veno skla­dem více než 1700 polo­žek a další se nepře­tr­žitě dopl­ňují. Sou­částí objektu je pro­dejní část, hadi­cová dílna a sklad. Sor­ti­ment tvoří pře­de­vším hyd­rau­lické a pne­u­ma­tické prvky. Namát­kou napří­klad rych­lo­spojky, FRL’s jed­notky na úpravu stla­če­ného vzdu­chu, hyd­rau­lické ven­tily, hadičky, základní řada zubo­vých čer­pa­del, spojky, hadi­cové kon­covky a podobně. Další zboží si mohou zákaz­níci objed­nat na místě z pro­dej­ního katalogu.

Ser­visní dílna nabízí výrobu hyd­rau­lic­kých hadic Par­ker na počkání, ohý­bání hyd­rau­lic­kých tru­bek na míru, odborné pora­den­ství a slouží také jako ser­visní pra­co­viště pro opravy a zkou­šení hyd­rau­lic­kých prvků. Na místě je i kou­tek s občer­stve­ním, kde si zákaz­níci mohou vypít kávu a pro­lis­to­vat kata­logy s novin­kami. A to všechno v režimu 24/7, 365 dní v roce.

„Naše spo­leč­nost krom jiného vyvíjí a vyrábí hyd­rau­lické sys­témy pro kole­jová vozi­dla, a proto jsme ote­vře­ním Par­ker­S­tore tady v Pro­s­tě­jově opět o krok blíž k význam­ným zákaz­ní­kům Par­ker Han­ni­fin i dal­ším, jako jsou napří­klad CZ LOKO a.s., Pars nova a.s., Tedom atd. Nyní jsme schopni na jejich potřeby rea­go­vat oka­mžitě, doslova na tele­fonu. Ser­visní zásah nebo hava­rijní opravy jejich hyd­rau­lic­kých nebo pne­u­ma­tic­kých sys­témů se tak výrazně zkrátí a oni ušetří,“ říká Milan Chva­lina, jed­na­tel a ředi­tel spo­leč­nosti Chvalis.

Spo­leč­nost Chva­lis je jed­ním z nej­vět­ších dis­tri­bu­torů pro­duktů spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin v České a Slo­ven­ské repub­lice s dlou­hou tra­dicí. V tomto roce osla­vila již 25 let svého úspěš­ného půso­bení na trhu a při pří­le­ži­tosti ote­vření nového Par­ker­S­tore jí popřál také gene­rální ředi­tel Par­ker Han­ni­fin Miroslav Try­bu­ček:Se spo­leč­ností Chva­lis spo­lu­pra­cu­jeme od samého začátku. Naše spo­lu­práce je posta­vena na pev­ných zákla­dech a to obchod­ních i přá­tel­ských. Velice si vážíme a pod­po­ru­jeme růst firmy Chva­lis, vždyť Par­ker­S­tore v Pro­s­tě­jově je již čtvr­tou ote­vře­nou pro­dej­nou za posled­ních pět let. Přeji proto jak nové pro­dejně, tak celé spo­leč­nosti Chva­lis vše nej­lepší a hodně úspěchů.“

Nový Par­ker­S­tore je už 22. spe­ci­a­li­zo­va­nou pro­dej­nou s pro­dukty Par­ker Han­ni­fin v ČR a na Slo­ven­sku. Po celém světě je v tuto chvíli více než 2 000 pro­de­jen Par­ker­S­tore pro­vo­zo­va­ných dis­tri­bu­tory spo­leč­nosti Par­ker Hannifin.


hyperlink Adresa a kon­takty - na novou pro­dejnu Par­ker­S­tore v Prostějově.