Ocenění Novinka roku


Tan­de­mový sušič stla­če­ného vzdu­chu Anta­res od Par­ker Han­ni­fin zís­kal oce­nění „Novinka roku” od Ame­rické spo­leč­nosti pro fil­traci a separaci.

Parker - Novinka rokuSpo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin a její divize Hiross v loň­ském roce uvedla na svě­tový trh nový hyb­ridní sušič stla­če­ného vzdu­chu Par­ker Hiross Anta­res a nyní sklízí mnohá oce­nění. Napo­sledy zís­kal Anta­res cenu „Novinka roku“ od Ame­rické spo­leč­nosti pro fil­traci a sepa­raci (AFS).

Sušič Anta­res spo­juje dvě kla­sické tech­niky sušení – kon­den­zační a adsorpční – a od toho je odvo­zen název tan­de­mový. Klí­čo­vými výho­dami spo­leč­ného řízení sys­tému kon­den­zač­ního a adsorpč­ního odlou­čení vlh­kosti je výrazná úspora ener­gie, dosa­žení velmi sta­bil­ního výstup­ního ros­ného bodu a sní­žení nákladů na údržbu. Sušiče Anta­res nachá­zejí pou­žití v mnoha prů­mys­lo­vých odvět­vích jako je výroba potra­vin a nápojů, far­ma­ceu­tická pro­dukce, auto­mo­bi­lový prů­mysl a petrochemie.

Výbě­rová komise AFS obdr­žela právě na tento výro­bek spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin rekordní počet návrhů na oce­nění „Novinka roku“. Toto nej­no­vější vyzna­me­nání před­sta­vuje již třetí cenu v řadě, kte­rou od AFS obdr­žela výrobní sku­pina Fil­tration Group v rámci kor­po­race Par­ker Han­ni­fin. Pro divizi Hiross Zan­der je to záro­veň druhé oce­nění (první se týkalo nové řady fil­trů stla­če­ného vzdu­chu řady GL).

Ame­rická spo­leč­nost pro fil­traci a sepa­raci (AFS) je vedoucí orga­ni­zací, která se věnuje výzkumu a vývoji, řešení pro­blémů a návrhům na vyu­žití tech­no­lo­gií fil­trace a sepa­race teku­tin v prů­mys­lový pro­ce­sech, ve zdra­vot­nic­tví a v oblasti ochrany život­ního prostředí.