Ušetřete při ofukování až 35 % energie


emea_cz_air_saver_unit_Blowgun_HASV08 Air Saver Inline Module (HASV, modul pro úsporu vzdu­chu) pro pou­žití s ofu­ko­va­cími pis­to­lemi. Modul HASV byl navr­žen tak, aby z pis­tole vystu­po­val spíše pul­zu­jící a ne trvalý prů­tok vzdu­chu, což může sní­žit spo­třebu vzdu­chu a elek­trické ener­gie až o 35 %.

Ofu­ko­vací pis­tole jsou inten­zivně pou­ží­vány v továr­nách po celém světě. Stro­jí­ren­ské firmy, výrobní a mon­tážní závody a spo­leč­nosti vyrá­bě­jící elek­tro­niku vyu­ží­vají ofu­ko­vací pis­tole k odstra­nění zne­čiš­ťu­jí­cích látek, jako jsou prach, kovové spony a kapa­liny. Tato zaří­zení obvykle pou­ží­vají tech­no­lo­gii trva­lého proudu vzdu­chu, která nepod­po­ruje sní­žení spo­třeby energie.

Pne­u­ma­tická jed­notka HASV gene­ruje pulzní proud vzdu­chu a záro­veň mini­ma­li­zuje sní­žení tlaku v mimo­řádně krátké době vypnutí (30 ms), aby byla zacho­vána stejná účin­nost, jakou mají kon­ti­nu­ální ofu­ko­vací technologie.

Hlav­ními výho­dami jed­no­tek HASV, které nevy­ža­dují regu­lá­tor, jsou sní­žení pro­vozní doby i hluku kom­pre­sorů a nižší náklady na jejich údržbu. Toho lze dosáh­nout bez ome­zení tlaku na výstupu ofu­ko­vací pis­tole nebo sní­žení obje­mo­vého průtoku.

Frek­vence pulsů je nasta­vi­telná v roz­mezí 5 až 15 Hz.


Další infor­mace včetně letáku najdete na stránce Air Saver Inline Module pro ofu­ko­vací pis­tole nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.