Optimalizované portfolio hadic Push-Lok® přináší i novinku pro vysoké teploty


Při­ná­šíme novinky v sor­ti­mentu hyd­rau­lic­kých hadic Push-Lok®. Důraz je kla­den na jed­no­du­chou volbu hadice pro kon­kretní apli­kaci s ohle­dem na aktu­ální potřeby trhu a funk­ci­o­na­litu. Opti­ma­li­zace por­fo­lia hadic Push-Lok® eli­mi­nuje dupli­city pro­duktů a záro­veň uvádí na trh nová vyso­ko­tep­lotní hadice Push-Lok®846.

Detaily k opti­ma­li­zaci port­fo­lia hyd­rau­lic­kých hadic Push-Lok® najdete zde!

Mno­ha­letý výzkum a vývoj spo­leč­ností Par­ker vedl ke vzniku růz­ných kon­strukcí Push-Lok® hadic, které jsou akcep­to­vány na celém světě a nabí­zejí širo­kou škálu při­po­jení podle norem DIN, BSP, SAE, JIC a ORFS z oceli, mosazi nebo nere­zové oceli.

Sor­ti­ment pro­duktu Par­ker Push-Lok® v sou­časné době obsa­huje devět druhů hadic, které nacha­zejí vyu­žití v mnoha apli­ka­cích a odvět­vích. Jedná se o šest pry­žo­vých hadic, dvě ter­mo­plas­tické hadice a jednu hyb­ridní hadici. Navíc je díky výběru ze šesti barev umož­něna snadná iden­ti­fi­kace růz­ných tekutin.

Hadice lze sesta­vit v něko­lika sekun­dách, což šetří cenný výrobemea_cz_push_lokní čas a náklady. Uni­kátní těs­nění pou­žité v sys­tému Push-Lok® pomáhá zajis­tit spo­leh­livé, odolné a bez­úni­kové spo­jení. Vzhle­dem k široké škále typů hadic a mon­táž­ních kon­fi­gu­rací kon­co­vek, spo­lečně s mož­ností výběru z ocelí, mosazi a nere­zové oceli, jakož i celo­svě­tové dostup­nosti, jsme schopni poskyt­nout pod­poru na všech trzích a ve všech geo­gra­fic­kých oblastech.


Veš­keré infor­mace k hyd­rau­lic­kým hadi­cím Push-Lok® najdete v kata­logu Push-Lok Hoses and Fit­tings — 4480-B176. Kom­pletní port­fo­lio hadic a kon­co­vek Par­ker najdete na stránce Pne­u­ma­tické a hyd­rau­lické hadice a kon­covky nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.