Oznámení o změně názvu společnosti


S účin­ností od 22. ledna 2018 dochází ke změně obchod­ního názvu spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin Czech Repub­lic s.r.o.

Od výše uve­de­ného data vystu­puje spo­leč­nost pod novým názvem:

Par­ker Han­ni­fin Sales CEE s.r.o.

K výše uve­dené změně názvu došlo v sou­ladu s napl­ňo­vá­ním dlou­ho­dobé stra­te­gie roz­voje společnosti.

Ostatní údaje

Ostatní údaje jako jsou adresa, IČ, DIČ, tele­fo­nické a e-mailové kon­takty, ban­kovní spo­jení zůstá­vají beze změny. Tato změna obchod­ního názvu spo­leč­nosti nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi Vámi a spo­leč­ností Par­ker Han­ni­fin Czech Repub­lic s.r.o. V minu­losti uza­vřené smlouvy jsou nadále platné.

Změny

Nová obchodní kore­spon­dence, objed­návky, fak­tury, dodací listy, nové smlouvy a změny stá­va­jí­cích smluv mezi vámi a naší spo­leč­ností však musí být od uve­de­ného data rea­li­zo­vána pod novým obchod­ním názvem
Par­ker Han­ni­fin Sales CEE s.r.o.

Žádáme všechny naše obchodní part­nery,  aby si tuto změnu zare­gis­tro­vali do svých evi­denč­ních sys­témů a při komu­ni­kaci s naší fir­mou již pou­ží­vali výhradně nový obchodní název Par­ker Han­ni­fin Sales CEE s.r.o.

DĚKUJEME!