Parker Hannifin si za 25 let na českém a slovenském trhu vydobyl pevné postavení a vytvořil propracovanou distribuční síť


budova-klecany

Sídlo obchodní a ser­visní spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin v Klecanech

Domé­nou významné mezi­ná­rodní spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration jsou tech­no­lo­gie a sys­témy pro řízení pohybu. Její počátky spa­dají do druhé dekády 20. sto­letí – etablo­vala se roku 1918 v USA. Na český a slo­ven­ský trh vstou­pila v roce 1991. Ve fiskál­ním roce 2015 činil roční obrat celé spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration 13 mili­ard USD.

Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin působí v řadě prů­mys­lo­vých oblastí – od hyd­rau­lic­kýchpne­u­ma­tic­kých sys­témů přes elek­tro­me­cha­niku, fil­trační sys­témy, řízení výrob­ních pro­cesů až po mani­pu­laci s teku­ti­nami a plyny či těs­nění.

Do roku 1990 repre­zen­to­vala firmu Par­ker Han­ni­fin v celém východ­ním bloku kan­ce­lář ve Vídni. Po změně poli­tic­kých i eko­no­mic­kých poměrů začala firma uva­žo­vat o tom, že v tomto regi­onu zřídí obchodní zastou­pení. Jako první bylo v roce 1991 vybu­do­váno zastou­pení v Čes­ko­slo­ven­sku. Dnes je v ČR a SR Par­ker Han­ni­fin zastou­pen pro­střed­nic­tvím obchodní pobočky v Kle­ca­nech a dvou výrob­ních závodů – v Cho­mu­tově a v Sad­ské. Ve všech kra­jích firma dis­po­nuje roz­sáh­lou sítí dis­tri­bu­torů. Závod v Sad­ské patří do výrobní sku­piny těs­nění, která je dnes pře­jme­no­vaná na inže­nýr­ské mate­ri­ály. Řadí se mezi nej­vý­znam­nější lokace pro těs­nění v rámci celé evrop­ské struk­tury firmy. Závod v Cho­mu­tově sou­visí s kon­cep­tem tzv. mul­ti­di­viz­ních lokací a nabízí 22 000 m2 výrob­ních ploch. Dnes tam vyrábí 7 divizí: divize výroby hadi­co­vých mon­táží a trub­ko­vých ohybů, divize teku­ti­no­vých pří­po­jek, divize hyd­rau­lic­kých ven­ti­lo­vých sys­témů, divize pne­u­ma­tiky, divize hyd­rau­lic­kých fil­trů, divize čer­pa­del a divize elektromechaniky.gr-parker-1991-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK TO BYLO NA POČÁTKU

V počá­teč­ním období byl hlavní pře­káž­kou pro­deje jed­nak vysoký kurz ame­ric­kého dolaru (v té době přes 40 Kč za 1 USD), jed­nak dlou­ho­době domi­nantní posta­vení kon­ku­rence – spo­leč­nosti Rexroth.

V prv­ním roce půso­bení na čes­ko­slo­ven­ském trhu dosáhl pro­dej 100 000 USD. V dal­ších 5 letech se spo­leč­nosti kaž­do­ročně dařilo pro­dej při­bližně zdvoj­ná­so­bit. Tento růst způ­so­bil, že po něko­lika letech se firma byla nucena pře­stě­ho­vat z již nevy­ho­vu­jící budovy Tech­no­me­try do are­álu Eltodo v Praze 4.

Pro­dej rostl i nadále, evrop­ské vedení spo­leč­nosti proto v roce 1999 roz­hodlo, že v ČR zřídí obchodní zastou­pení. Firma se tedy pře­stě­ho­vala do nové budovy v are­álu PEMA v Dol­ních Chabrech, odkud zahá­jila přímý pro­dej do České repub­liky a na Slo­ven­sko. Hned po prv­ních dvou letech bylo česko-slovenské zastou­pení na schůzce všech gene­rál­ních ředi­telů v Cle­ve­landu vyzna­me­náno jako jedna z pěti nej­e­fek­tiv­něj­ších obchod­ních poboček.historicke-milniky-parker

Teh­dejší pro­story však firmě po něko­lika letech opět pře­staly vyho­vo­vat, a tak při stále ros­tou­cím pro­deji bylo roz­hod­nuto vybu­do­vat vlastní obchodní zastou­pení na zelené louce. Firma zakou­pila poze­mek neda­leko Prahy v prů­mys­lové zóně Kle­cany. Tam byla v roce 2004 posta­vena kan­ce­lář­ská budova, hala se skla­do­vými a výrob­ními pro­story a ško­licí centrum.

SPOLUPRÁCE S ČESKÝMI PODNIKY

Para­lelně se roz­ví­jela spo­lu­práce s čes­kými pod­niky. Jednu z prv­ních koo­pe­rací navá­zala sku­pina těs­nění, pro kte­rou se poda­řilo zís­kat výrob­ního part­nera – firmu Hevea Šes­ta­jo­vice. Počet forem na těs­nění v pod­niku Hevea však záhy pře­kro­čil 1000 kusů a výrobní kapa­cita již nedo­sta­čo­vala. Vedení evrop­ské sku­piny těs­nění dopo­ru­čilo najít pro­ná­jem vhodné haly a zahá­jit vlastní výrobu. To se poda­řilo v Sad­ské v roce 1995, kde z jedné pro­na­jaté haly nako­nec vznikly tři. Po úspěš­ném růstu výroby Par­ker Han­ni­fin zakou­pil v Sad­ské poze­mek a pře­vedl výrobu do vlast­ních pro­stor. Nový závod ote­vřeli v roce 1999 a od té doby byl již tři­krát rozšířen.

Podobný byl i vývoj v Cho­mu­tově, kde jako první zahá­jila výrobu divize hadic v první pro­na­jaté hale v roce 1996. Úspěšný růst výroby si vynu­til pronaj­mutí dal­ších tří hal. Jejich roz­lo­žení zvy­šo­valo logis­tické náklady, a tak bylo brzy roz­hod­nuto zakou­pit poze­mek o roz­loze 10 ha, na němž měl být vybu­do­ván nový závod. Ten byl 4. června 2001 slav­nostně – jako již mul­ti­di­vizní závod o cel­kové roz­loze 14 500 m2 – ote­vřen. Po třech letech bylo nutné tento závod roz­ší­řit na dvoj­ná­so­bek původní plochy.

DISTRIBUČNÍ PARTNEŘI KONKURENČNÍ VÝHODOU

Důle­ži­tým počá­teč­ním úko­lem bylo vybu­do­vání dis­tri­bu­tor­ské sítě pro pro­dej. V této oblasti to měli pra­cov­níci české pobočky těžší než jejich kole­gové ze zastou­pení v Pol­sku a Maďar­sku, kteří začí­nali v dubnu 1992. V těchto zemích totiž i za minu­lého režimu exis­to­valy malé sou­kromé firmy, které pra­co­valy v oboru. V prů­běhu prv­ních dvou až tří let se však přece jen poda­řilo najít něko­lik nově vznik­lých firem, které díky obdi­vu­hodně aktiv­nímu pří­stupu a ne­umdlévající akti­vitě zalo­žily nejen úspěšný pro­dej, ale i ser­vis 24/7 a výrobu.

Brzy se poda­řilo dosáh­nout stan­dard­ního podílu 50 % přímých dodá­vek a 50 % pro­deje přes dis­tri­bu­tory. Obraty těch nej­vět­ších dnes pře­kra­čují 100 mili­onů Kč. Par­ker Han­ni­fin má v Česku a na Slo­ven­sku cel­kem téměř 40 part­ner­ských firem 22 malo­ob­chod­ních pro­de­jen Par­ker­S­tore. Mezi nej­starší a nej­větší part­nery patří Seall, Chva­lis, Kovaz, Eurofluid Hyd­rau­lik nebo Koma Com­mer­cial. Tato roz­sáhlá mapa-maloobchodni-site-parker-2016dis­tri­buční síť je výraz­nou kon­ku­renční výho­dou, pro­tože tak hus­tou síť obchod­níků nemá žádná jiná firma v oboru.

Par­ker Han­ni­fin své dis­tri­bu­tory roz­dě­luje do tří sku­pin, od auto­ri­zo­va­ných firem přes cer­ti­fi­ko­vané part­nery až po pre­mier dis­tri­bu­tory. V nej­vyšší kate­go­rii jsou v sou­čas­nosti čtyři velcí a silní hráči, kteří vůči zákaz­ní­kům doká­žou vystu­po­vat i jako sys­té­moví inte­grá­toři a nabíd­nout jim nejen dodávku dílů, ale napří­klad také mon­táž celého hyd­rau­lic­kého zaří­zení na klíč, ser­visní služby a podobně.

Sou­částí péče o dis­tri­bu­tory a zákaz­níky jsou firemní ško­lení. Pro­duk­to­vých a pla­ce­ných ško­lení se ročně zúčastní kolem 400 spolupracovníků.

Par­ker Han­ni­fin se pro­sa­zuje i v České stroj­nické spo­leč­nosti. Od prv­ních kroků je aktiv­ním čle­nem České aso­ci­ace pro hyd­rau­liku a pne­u­ma­tiku (člen evrop­ské orga­ni­zace CETOP).


Člá­nek — Par­ker Han­ni­fin si za 25 let na čes­kém a slo­ven­ském trhu vydo­byl pevné posta­vení a vytvo­řil pro­pra­co­va­nou dis­tri­buční vyšel v časo­pise Tech­nic­kém týde­níku č. 13/2016.