Parker Hiross Hyperchill Plus


Hyperchill Plus

Hyper­chill Plus

Roz­ši­řu­jeme nabídku prů­mys­lo­vého chla­zení o nové jed­notky pro chla­zení oleje v hyd­rau­lic­kých okru­zích. Jed­notky Hyper­chill Plus jsou kon­stru­o­vané podle nej­no­věj­ších poznatků v oboru níz­ko­ka­pa­cit­ního chla­zení s eko­lo­gic­kými chladivy.

V České repub­lice budou před­sta­veny poprvé na Mezi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském veletrhu 2014 v Brně.

Leták Par­ker Hirros Hyper­chill Plus

 


Kom­pletní infor­mace včetně kata­logů najdete na stránce Chla­dicí jed­notky Hyper­chill nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.