Parker Roadshow se zaměřila na údržbu


Parker RoadShow

Pre­zen­tační stan Par­ker na Road­show po Slovensku

Ve spo­lu­práci se našimi nej­vět­šími obchod­ními part­nery na Slo­ven­sku se v květnu usku­teč­nila Road­show, na které bylo možné zhléd­nout pre­zen­taci a prak­tické ukázky pro­duktů Par­ker zamě­ře­ných pri­márně na údržbu.

Zbrusu nový Par­ker stan vyba­vený aktu­ál­ními novin­kami, jako jsou teku­ti­nové pří­pojky, pro­dukty určené pro fil­traci a mnoho dal­šího, postupně navští­vilo během 14 dnů více než 100 zákaz­níků z oddě­lení údržby, liso­ven a lako­ven, kon­strukce a nákup­ních oddě­lení. V rámci dne měli všichni účast­níci mož­nost jed­nak si vyslech­nout pou­tavé poví­dání z úst tech­niků z Par­keru o tom, jak všechna tato zaří­zení pou­ží­vat v praxi, dále se zúčast­nit workshopu na téma Hyd­rau­lická fil­trace, Dia­gnos­tika a mani­pu­lace s teku­ti­nami v údržbě nebo workshopu s názvem Easy­Crimp, kde si účast­níci mohli vyzkou­šet zali­so­vat hyd­rau­lic­kou hadici na mobil­ním lisu Karry­Krimp a sezná­mit se s jejich způ­so­bem ozna­čení PTS (Par­ker Trac­king Sys­tem). Také jsme na základě poža­davků zákaz­níků zařa­dili spe­ci­ální pre­zen­taci na téma DCP (Drive Con­t­rolled Pump) – elek­tro­nicky řízená čerpadla.

Díky Par­ker Road­Show máme jedi­neč­nou pří­le­ži­tost osobně se setkat s našimi zákaz­níky přímo v jejich měs­tech. Rádi bychom s nimi touto ces­tou navá­zali užší obchodní i osobní vztahy, sezná­mili je s naším kom­plet­ním port­fo­liem a v nepo­slední řadě také roz­ší­řili naše spo­lečné akti­vity v obchodní oblasti,“ řekl Lubo­mír Bar­tejs, dis­tri­bu­tion manager v Par­ker Hannifin.

Par­ker Road­Show se v období 12. — 20. května 2015 zamě­řila hlavně na auto­mo­bi­lový prů­mysl a zasta­vila se v Bra­ti­slavě, Trnavě, Zvo­lenu a v Žairu nad Hro­nom. S našimi obchod­ními part­nery jsme pro­hlou­bili naše vzá­jemné obchod­ních vztahy, podrobně jsme se sezná­mili s jejich pra­cov­ním pro­stře­dím a potře­bami a spo­lečně jsme hle­dali vhodná řešení pro efek­tiv­nější a bez­peč­nější práci. Také jsme měli šanci stá­va­jí­cím zákaz­ní­kům před­sta­vit a demon­stro­vat uce­lené port­fo­lio pro­duktů Par­ker a naše jed­no­du­chá řešení, která jsou vhodná do jejich provozu.