Parker ve spolupráci se společností Exosite nabízí silná cloudová řešení


Parker ve spolupráci se společností Exosite nabízí silná cloudová řešení

Ve spo­lu­práci se soft­wa­ro­vou spo­leč­ností Exo­site nabízí Par­ker ta nej­sil­nější clou­dová řešení. Exo­site je soft­wa­rová spo­leč­nost pra­cu­jící na bázi plat­formy IIoT, která umož­ňuje fir­mám stra­te­gicky vyu­ží­vat revo­luční svět při­po­je­ných zařízení.

Spo­leč­nost Par­ker má dlou­ho­do­bou zku­še­nost s posky­to­vá­ním ino­va­tiv­ních řešení pro mani­pu­laci s teku­ti­nami v široké škále prů­mys­lo­vých trhů a apli­kací od auto­mo­bi­lové výroby až po komerční chla­zení. V rámci svého bez­drá­to­vého řešení vzdá­le­ného moni­to­ro­vání stavu pro prů­mys­lové apli­kace se roz­hodla vyu­žít mož­ností clou­do­vých slu­žeb a také roz­ší­řit svou výrobní plat­formu. Proto navá­zala spo­lu­práci se soft­wa­ro­vou spo­leč­ností Exo­site – na základě její schop­nosti posky­to­vat spo­leh­li­vou konek­ti­vitu, fle­xi­bi­litu apli­kací a šká­lo­va­tel­nou infrastruk­turu zalo­že­nou na cloudu.

Exo­site je soft­wa­rová spo­leč­nost pra­cu­jící na bázi plat­formy IIoT, která umož­ňuje fir­mám stra­te­gicky vyu­ží­vat při­po­jená zaří­zení. Služby zalo­žené na clou­dové tech­no­lo­gii spo­leč­nosti Exo­site umož­ňují před­ním svě­to­vým výrob­cům OEM na spo­tře­bi­tel­ských, komerč­ních
a prů­mys­lo­vých trzích rychle vytvá­řet a apli­ko­vat řešení, která urych­lují gene­ro­vání IIoT u jejich činností.

Spo­leč­nosti Exo­site a Par­ker vyvi­nuly řešení pro moni­to­ro­vání stavu zaří­zení v reál­ném čase, které zahr­nuje něko­lik režimů vizu­a­li­zace dat, zob­ra­zo­vání trendů a upo­zor­nění, a to zejména pro prů­mys­lové roz­vody stla­če­ného vzdu­chu, která jsou však snadno při­způ­so­bi­telná jiným aplikacím.

Další infor­mace, videa a pro­dukty k tomuto tématu nalez­nete zde.