Parker ČR & Slovensko


Firma Par­ker Han­ni­fin je s roč­ním obra­tem přes 13 mili­ard USD vedou­cím výrob­cem na mezi­ná­rod­ním poli tech­no­lo­gií a sys­témů řízení pohybu. Posky­tuje doko­nalá a přesná řešení pro řadu komerč­ních, prů­mys­lo­vých a letec­kých oborů. Firma zaměst­nává při­bližně 55 000 osob v 55 zemích světa.

Česká his­to­rie firmy začala v roce 1991, kdy bylo zalo­ženo Obchodní a ser­visní cen­t­rum pro Čes­kou repub­liku a Slo­ven­sko. V prů­běhu násle­du­jí­cích šesti let byly posta­veny vlastní výrobní závody v Sad­ské a Chomutově.

fav-ico3x Par­ker Han­ni­fin s.r.o. — SADSKÁ
Výroba v Sad­ské byla zahá­jena v roce 1995 a spe­ci­a­li­zuje se na sta­tické a dyna­mické těs­nící prvky z pryže, poly­u­re­tanu a teflonu. Do port­fo­lia výrobků patří také gumo­ko­vové díly a apli­kace pro elek­tro­tech­nický prů­mysl. 

 

fav-ico3x Par­ker Han­ni­fin Industrial s.r.o. — CHOMUTOV
Výroba v Cho­mu­tově byla zahá­jena v roce 1997. V míst­ním závodě, který patří mezi nej­větší výrobní závody spo­leč­nosti na světě, se mon­tují teku­ti­nové pří­pojky, hyd­rau­lické pumpy, fil­try a ven­tily, kli­ma­ti­zační obvody pro auto­mo­bi­lový průmysl.

 

fav-ico3x Par­ker Han­ni­fin Czech Repub­lic s.r.o. — KLECANY
Lokace Kle­cany, se dvěma obchod­ními pobočkami v Ost­ravě a Ban­ské Bys­trici, jako obchodní spo­leč­nost zajiš­ťuje pro­dej širo­kého sor­ti­mentu Par­ker v rámci České repub­liky a na Slovensku.