Obchodní společnost v Klecanech


Parker Hannifin

 

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1917.

Par­ker posky­tuje spe­ci­a­li­zo­vaná řešení pro širo­kou řadu mobil­ních, prů­mys­lo­vých a letec­kých oborů. Spo­leč­nost zaměst­nává zhruba 55 000 zaměst­nanců ve 49  zemích po celém světě.

Tech­no­lo­gie Parker

Abychom doká­zali plnit potřeby našich zákaz­níků v oboru řízení pohybu, dis­po­nu­jeme nej­širší řadou výrobků, které jsou k dis­po­zici od jedi­ného doda­va­tele. Máme k tomu pod­poru v podobě odbor­ných zna­lostí v devíti hlav­ních obo­rech: hyd­rau­lika, pne­u­ma­tika, elek­tro­me­cha­nika, fil­trace, řízení pro­cesů, mani­pu­lace s teku­ti­nami a plyny, těs­nění a stí­nění, kli­ma­ti­zace a letec­tví a kosmonautika.


Par­ker v ČR a SR

Česká his­to­rie firmy začíná v roce 1991, kdy bylo zalo­ženo Obchodní a ser­visní cen­t­rum pro Čes­kou repub­liku a Slo­ven­sko. O dva roky poz­ději zapo­čala výrobní spo­lu­práce s čes­kými fir­mami. V prů­běhu násle­du­jí­cích let byl posta­ven výrobní závod v Sad­ské a výrobní závod v Cho­mu­tově.

Naše spo­leč­nost klade velký důraz na spo­lu­práci s našimi part­nery — dis­tri­bu­tory, proto je pro řešení vašich potřeb ve všech kra­jích k dis­po­zici roz­sáhlá síť dis­tri­bu­torů s více než 24 pro­dej­nami ParkerStore.


Part­ner­ství se zákazníky

Více než 100 význam­ných zákaz­níků z řad prvo­vý­robců (OEM) obslu­hu­jeme přímo vlast­ními obchod­ními a ser­vis­ními cen­try, další zákaz­níky pak pro­střed­nic­tvím našich cer­ti­fi­ko­va­ných dis­tri­bu­torů a jejich pro­de­jen ParkerStore.

Ve firmě Par­ker věříme ve vytvá­ření part­ner­ství s našimi zákaz­níky, abychom jim mohli posky­to­vat řešení, která napo­mo­hou dosa­žení vyšší pro­duk­ti­vity a zis­ko­vosti. Klí­čem je výroba těch nej­lep­ších sys­témů dle jejich poža­davků. To vyža­duje nej­prve pocho­pení zákaz­ní­ko­vých apli­kací a nale­zení nových a lep­ších způ­sobů, jak vytvá­řet hodnotu.


Sys­té­mová řešení

Posky­tu­jeme sys­té­mová řešení ve čtyřech klí­čo­vých seg­men­tech: hyd­rau­lika, pne­u­ma­tika, fil­trace a chla­zení. Pro prvo­vý­robce a expor­téry zajiš­ťu­jeme kom­plexní pří­stup v apli­kaci sys­témů od návrhu přes výrobu, odzkou­šení, insta­laci a zaško­lení až po záruční i pozá­ruční ser­vis. Sys­témy v našem pojetí před­sta­vují pře­de­vším myš­lenku, jak spo­lečně se zákaz­ní­kem zvo­lit nej­vhod­nější řešení vyho­vu­jící jeho požadavkům.


 

Kon­taktní údaje

adresa PARKER HANNIFIN Sales CEE s.r.o.
Par­ke­rova 623, Kle­cany 250 67, Česká republika
dic CZ26163454
phone +420 284 083 111
fax +420 284 083 112

 

 

Cer­ti­fi­káty ke sta­žení Cha­ri­ta­tivní pro­jekty a spon­zo­ring

Doku­menty ke stažení

Řešení hyd­rau­lic­kých a pne­u­ma­tic­kých sys­témů a služby pro vás - kon­cept pro­de­jen Par­ker­S­tore — 2015

Bro­žura Par­ker v České repub­lice a na Slovensku

Bro­žura Par­ker Han­ni­fin Corporation

Stra­te­gie udr­ži­tel­nosti Par­ker 2016

Video Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration (for­mát MP4)