Výrobní závod v Chomutově


vyrobni-zavod-v-chomutove-z-ptaci-perspektivy

Výrobní závod v Cho­mu­tově z ptačí perspektivy

Dnešní výrobní závod v Cho­mu­tově je výsled­kem mno­ha­le­tého vývoje a roz­voje výrobní čin­nosti spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin Industrial s. r. o. v dneš­ním Ústec­kém kraji.

Auto­bu­sová hala

Základy výrob­ního závodu v Cho­mu­tově byly polo­ženy v pro­na­jaté auto­bu­sové hale a pro­sto­rách spo­leč­nosti Restamo v roce 1997. Tehdy zde pra­co­valo 45 zaměst­nanců. V násle­du­jí­cím roce už kapa­cita pro­storu firmy Restamo nesta­čila a začalo se s její rekon­strukcí a pře­stav­bou na výrobní halu pro řezání kovů. Mon­táž se záro­veň roz­růs­tala i v auto­bu­sové hale. V roce 1999 se výroba roz­ší­řila o mon­táž dílů pro kli­ma­ti­zační zaří­zení. V sou­struž­nické dílně se již vyrá­bělo na 8 šes­ti­vře­te­no­vých stro­jích a spo­leč­nost měla 70 zaměst­nanců.

Nový závod

Nové milé­nium při­neslo i plány pro výstavbu nového výrob­ního závodu spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin Industrial s. r. o. v Cho­mu­tově. S výstav­bou první fáze se začalo již v roce 2000 a stavba byla dokon­čena v roce 2001. Do nového závodu byly pře­stě­ho­vány veš­keré tech­no­lo­gie a výrobní kapa­city z pro­stor spo­leč­nosti Restamo i auto­bu­sové haly. Par­ker Han­ni­fin Industrial měl již 350 zaměst­nanců. V roce 2002 byla výroba roz­dě­lena do šesti divizí a počet zaměst­nanců se zvý­šil na 476.

Další růst

Rychlý růst spo­leč­nosti násle­do­val i během dal­ších let. Již v roce 2003 se začalo s výstav­bou nových výrob­ních pro­stor a počet zaměst­nanců stoupl na 542. V roce 2004 byl za pří­tom­nosti ame­ric­kého vel­vy­slance v České repub­lice Wil­li­ama Caba­nisse a dal­ších význam­ných hostí slav­nostně zahá­jen pro­voz nového výrob­ního závodu Par­ker Han­ni­fin Industrial v Cho­mu­tově. Počet zaměst­nanců v roce 2008 dosáh­nul 820.

Sou­čas­nost

Miroslav Trybuček ředitel závodu

Miroslav Try­bu­ček
ředi­tel závodu

Ve spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin Industrial dnes vyrábí pro sedm divizí ze čtyř sku­pin spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin Corp.: HTA + PFDE (Evrop­ská divize výroby hadi­co­vých mon­táží, trub­ko­vých ohybů a divize Poly­flexu), MSDE (Evrop­ská divize hyd­rau­lic­kých car­tridge­o­vých sys­témů), PDE (Evrop­ská divize pne­u­ma­tiky), HFDE (Evrop­ská divize hyd­rau­lic­kých fil­trů), PMD (Divize čer­pa­del a motorů), EME (Evrop­ská divize elek­tro­me­cha­niky) a FCDE (Evrop­ská divize sole­no­i­do­vých ven­tilů). Stále patří k nej­vět­ším a nej­vy­hle­dá­va­něj­ším zaměst­na­va­te­lům v regi­onu, v sou­časné době zaměst­nává 600 zaměst­nanců.

 

Kon­taktní údaje:

adresa PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s.r.o.
Na Morani 5480, Cho­mu­tov 430 01, Česká republika
dic CZ25415123
phone +420 474 400 111 nebo 121
fax +420 474 400 101
email reception.chomutov@parker.com

Cer­ti­fi­káty ke sta­žení Cha­ri­ta­tivní pro­jekty a sponzoring

 

Doku­menty ke stažení

Stra­te­gie udr­ži­tel­nosti Par­ker 2014

 

Foto­ga­le­rie z výrobní haly v Chomutově