Pavel Bělobrádek navštívil náš stánek na MSV v Brně


Význam­nou pozici naší spo­leč­nosti na trhu oce­nil i mís­to­před­seda vlády pro vědu, výzkum a ino­vace Pavel Bělo­b­rá­dek, který se v rámci své vče­rejší návštěvy MSV v Brně zasta­vil i na našem stánku Par­ker.  Vice­pre­miér se zají­mal nejen o vysta­vené pro­dukty, které mu před­sta­vil Roman Barč, Sales Manager OEM,  s Radi­mem Olšov­ským, tech­nic­kým ředi­te­lem spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin, zhod­no­tili i vládní pro­gram Rok prů­myslu a tech­nic­kého vzdě­lá­vání.  Naše spo­leč­nost je totiž význam­ným zaměst­na­va­te­lem absol­ventů s vyso­ko­škol­ským tech­nic­kým vzdě­lá­ním, kte­rých je na našem trhu z důvodu hos­po­dář­ského oži­vení stále velký nedostatek.