Pivo Bier Ale Expo 2017


emea_cz_anner-pivo-bier-ale-expo-2017-800px-v2

Ve spo­lu­práci s našim obchod­ním part­ne­rem, spo­leč­ností Bílek Fil­try s. r. o., před­sta­víme na veletrhu Pivo, Bier & Ale EXPO 2017 nej­no­vější pro­dukty v tech­no­lo­gii stu­dené mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zace piva.

emea_cz_pivo_beer_ale_expo_2017_detaily

Kvůli ros­toucí poptávce po nových typech piv a cide­rech růz­ných chutí, zvý­še­nému exportu, ros­tou­címu pro­deji ple­chov­ko­vého piva a kvůli poža­davku na delší skla­do­va­tel­nost si pivo­vary a ostatní výrobci začali uvě­do­mo­vat nut­nost mít vysoce účin­nou fil­traci zajiš­ťu­jící mik­ro­bi­ální sta­bi­litu. Vyu­ží­vání kla­sic­kých tech­no­lo­gií pas­te­ri­zace bývá nákladné, a navíc ovliv­ňuje kva­litu a chuť koneč­ného výrobku. Na základě roz­sáh­lých výzkumů bylo pro­ká­záno, že pivo ošet­řené  za stu­dena (fil­tro­vané hlu­ko­vými fil­try PREPOR a mem­brá­no­vými fil­try BEVPOR) si zacho­vává své jedi­nečné a žádoucí vlast­nosti po celou dobu skla­do­va­tel­nosti sto­če­ného piva.

Co je to stu­dená mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zace piva?
Stu­de­nou sta­bi­li­zací nazý­váme finální mik­ro­bi­o­lo­gic­kou fil­traci piva mik­ro­po­rézní mem­brá­nou, jejímž úče­lem je odstra­nění zbyt­ko­vých kva­si­nek a typic­kých mik­ro­or­ga­nismů pro pro­dlou­žení skla­do­va­tel­nosti. Kla­sic­kým a roz­ší­ře­ným způ­so­bem kon­cové sta­bi­li­zace piva je pas­te­ri­zace, která na roz­díl od mik­ro­fil­trace neod­straní kva­sinky nebo mik­ro­or­ga­nismy, ale deak­ti­vuje (zahubí) je pomocí tepla. Pas­te­ri­zace též vyža­duje vyšší rela­tivní spo­třebu vody a ener­gie. Stu­dená sta­bi­li­zace tak před­sta­vuje pro pivo­vary a mini­pi­vo­vary výhod­nější postup ochrany piva.

Na výstavě Pivo Bier Ale Expo 2017  před­sta­víme nové mem­brá­nové pivní fil­try BEVPOR BR které jsou zací­leny na odstra­nění zbyt­ko­vých kva­si­nek a mik­ro­or­ga­ni­zmů. Kom­bi­nací fil­trač­ních vrs­tev a pou­ži­tých mate­ri­álů nebo zvý­še­ním fil­trační plo­chy umož­ňují vysoký prů­tok piva. Nové fil­try jsou rov­něž odol­nější před ucpá­ním, mají vyšší pro­pust­nost. Díky všem těmto vlast­nos­tem tak  BEVPOR BR pivní fil­try před­sta­vují opti­mální řešení pro stu­de­nou mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zaci piva a posky­tují maxi­mální pro­vo­zu­schop­nost celého fil­trač­ního zařízení.


Více infor­mací o stu­dené sta­bi­li­zaci piva naje­dete na: www.parker.cz/pivo

Detailní infor­mace k výstavě Pivo Bier Ale Expo 2017.