Pneumatické systémy pro náročné podmínky


Pneumatické systémy Parker jsou vhodné i pro aplikace v extremnich podmínkách. Pro velmi nízké teplotní podmínky až do - 40°C.Par­ker Han­ni­fin již dese­ti­letí dodává pne­u­ma­tické sys­témy pro výrobce a pro­vo­zo­va­tele nákladní, auto­bu­sové a drážní dopravy. Zku­še­nosti nasbí­rané během této doby a v tak nároč­ných apli­ka­cích vytvo­řily základ pro vývoj nové gene­race pne­u­ma­tic­kých sys­témů urče­ných pro práci v níz­kých tep­lo­tách, až do –40 °C. Jedná se o sys­témy vytvo­řené pro maxi­mální výkon v nepří­z­ni­vých pod­mín­kách, které pro spo­leh­livé fun­go­vání a dlou­hou život­nost vyu­ží­vají nej­mo­der­něj­ších technologií.

Válec, ven­til, FRL jed­notka, šrou­bení a hadice

Základ­ními sta­veb­ními kameny všech pne­u­ma­tic­kých sys­témů jsou pne­u­ma­tické válce, ven­tily, FRL jed­notky, šrou­bení a hadice. Pro práce v nároč­ných pod­mín­kách vyvi­nul Par­ker Han­ni­fin řadu spe­ci­ál­ních válců s ozna­če­ním P1D-X. Tyto válce jsou navr­ženy v sou­ladu s nor­mou ISO 15552 a mají  ově­ře­nou plnou funk­ci­o­na­litu při tep­lo­tách od –40 °C až do + 150 °C. Kon­strukce je zalo­žena na nej­mo­der­něj­ších  tech­no­lo­gi­ích těs­nění, které zajiš­ťují u níz­ko­tep­lot­ních pne­u­ma­tic­kých válců vyso­kou spo­leh­li­vost, níz­kou lekáž a dlou­hou život­nost. Poly­u­re­ta­nová těs­nění jsou spe­ci­álně navr­žena pro nízké tep­loty a jsou kon­stru­o­vána pro opti­mální výkon­nost při pro­voz­ních tep­lo­tách od –40 °C do + 80 °C, pro­tože mate­riál si zacho­vává elas­tické vlast­nosti i při extrémně níz­kých tep­lo­tách.  Válce se stan­dardně dodá­vají s mag­ne­tic­kým krouž­kem v pístu pro sní­mání polohy (plný výkon sen­zorů do –25 °C).

Pro řízení pneumatických válců P1D-X v extrémních aplikacích nabízí Parker Hannifin řadu pneumatických ventilů Viking Xtreme, které jsou vybaveny kovovou cívkou, jsou robustní a kombinují vysoký výkon s kompaktními montážními rozměry

Pro řízení pne­u­ma­tic­kých válců P1D-X v extrém­ních apli­ka­cích nabízí Par­ker Han­ni­fin řadu pne­u­ma­tic­kých ven­tilů Viking Xtreme, které jsou vyba­veny kovo­vou cív­kou, jsou robustní a kom­bi­nují vysoký výkon s kom­pakt­ními mon­táž­ními rozměry

Pro řízení  válců P1D-X v extrém­ních apli­ka­cích nabízí Par­ker Han­ni­fin řadu ven­tilů Viking Xtreme. Tyto ven­tily vyba­vené kovo­vou cív­kou jsou robustní a kom­bi­nují vysoký výkon s kom­pakt­ními mon­táž­ními roz­měry. Velké prů­točné kapa­city, krátké doby pře­pnutí a nízký řídící tlak jsou důle­ži­tými vlast­nostmi této řady ventilů.

Ven­tily Viking Xtreme jsou skvě­lým pří­kla­dem stan­dard­ního sor­ti­mentu výrobků, které mohou dosáh­nout vyni­ka­jí­cích výsledků při tep­lo­tách od + 60 °C až do –40 °C. Tyto odolné ven­tily také úspěšně absol­vo­valy testy v „simu­lo­va­ném zim­ním“ pro­vozu. I v těž­kých pod­mín­kách rych­lých tep­lot­ních změn, které simu­lo­valy tepelné rázy při vjezdu a opouš­tění tunelů v chlad­ném pro­středí, pro­ká­zaly svoji efek­tivní funkci. Jsou ide­ální pro pou­žití u brzd, ovlá­dání spojky, v sys­té­mech pro nákladní výsypky a při ovlá­dání dveří. Díky schop­nosti pra­co­vat při níz­kých tep­lo­tách lze tyto ven­tily umís­tit do skříně ovlá­dání bez obvyk­lých ome­zení, která jsou deter­mi­no­vána nepří­z­ni­vými pově­tr­nost­ními pod­mín­kami. Se zjed­no­du­še­nou inte­grací a snad­nější údrž­bou mohou Viking Xtreme při­spět k úspoře cel­ko­vých nákladů na montáž.

Úprava vzdu­chu v níz­kých teplotách

Par­ker Han­ni­fin nabízí velký výběr sušičů, fil­trů, maza­cích jed­no­tek, regu­lá­torů a kom­bi­no­va­ných jed­no­tek na úpravu vzdu­chu — FRL jed­notky. Plně vyba­vené fil­try, regu­lá­tory, fil­try s regu­lá­tory a mazací jed­notky jsou k dis­po­zici se širo­kou šká­lou stan­dard­ního pří­slu­šen­ství a vyhoví tak všem poža­dav­kům na úpravu vzduchu.

Pře­nosné sušiče Par­ker posky­tují čistý a suchý vzduch přesně tam, kde je potřeba. Nabí­zejí kom­paktní leh­kou kon­strukci, jed­no­du­chou mon­táž a prak­ticky bez­údrž­bový pro­voz. Par­ker sys­témy pro čistý vzduch pomá­hají zajis­tit ochranu zaří­zení, sní­žit pro­stoje i náklady na údržbu a maxi­ma­li­zo­vat řešení vyu­ží­va­jící stla­čený vzduch.

FLR jed­notky Par­ker nabí­zejí pro dosa­žení ide­ál­ních výko­no­vých para­me­trů jed­no­tek na úpravu vzdu­chu pro práci v níz­kých tep­lo­tách modu­lové řešení se širo­kým výbě­rem vzá­jem­ných kom­bi­nací pro­duktů v při­po­jo­va­cích veli­kos­tech od G1/8“ po G2“. Kom­pletní řadu úprav­ných jed­no­tek dopl­ňuje pří­slu­šen­ství — nábě­hový a uza­ví­rací ven­til, tla­kový spí­nač, mano­metr, spo­jo­vací sady a roz­dě­lo­vací blok, který umož­ňuje oddě­lit v pří­padě potřeby napří­klad fil­tro­vaný nema­zaný vzduch při zařa­zení mezi filtr a maznici.

FRL sys­témy řady P3

Sys­témy P3 před­sta­vují modu­lární sérii jed­no­tek pro úpravu vzdu­chu. Vyzna­čují se leh­kou, ač robustní kon­strukcí pro dlou­hou život­nost. Vyu­ží­vají vysoce efek­tivní ele­menty s roz­sa­hem sekun­dár­ního tlaku od 4 do 16 barů (dle modelu). Vyzna­čují se  vyni­ka­jící účin­ností při odlu­čo­vání vody. Pro přes­nou regu­laci tlaku a rych­lou ode­zvu vyu­ží­vají vyvá­žený talí­řový ven­til. Některé modely jsou uzpů­so­beny pro práci v níz­kých tep­lo­tách až –40 °C .

Kon­covky Pres­to­ma­tic 3 Push-In

Aby bylo možné spl­nit různé náročné pod­mínky pou­žití ve vzdu­cho­vých okru­zích v želez­niční a sil­niční dopravě, nabízí tato řada leh­kých poly­a­mi­do­vých kon­co­vek vyni­ka­jící výkon­nost a respek­tuje nej­no­vější poža­davky na ochranu život­ního pro­středí. Jejich hlavní výho­dou je extrémní kom­pakt­nost pro maxi­mální úsporu místa při insta­laci a výrazná redukce hmot­nosti oproti tra­dič­ním kon­cov­kám. Inte­gro­vaná výztuha poly­me­rové trubky umož­ňuje vyrov­nání a upev­nění tru­bek pro vyni­ka­jící odol­nost vůči vib­ra­cím a dlou­ho­dobé utěs­nění. Navíc je možné je  pou­žít opa­ko­vaně, což sni­žuje náklady na údržbu. K dal­ším špič­ko­vým vlast­nos­tem patří,  ino­va­tivní kon­strukce upí­na­cího kroužku, jež umož­ňuje eli­mi­no­vat vib­race a tla­kové pul­zace. Jejich mecha­nické vlast­nosti jsou při­způ­so­bené nároč­ným pra­cov­ním pod­mín­kám. Poly­mer odolný proti UV záření zaru­čuje dlou­hou život­nost. Výho­dou je i mon­táž umož­ňu­jící volné otá­čení tru­bek i pod tla­kem a vysoká odol­nost vůči roz­ta­žení. Extrémní tep­lotní odol­nost pro pro­dlou­že­nou život­nost je samo­zřej­mostí. Všechny tyto vlast­nosti jsou potvr­zeny nároč­nými testy přímo ve výrobě. Kon­covky Pres­to­ma­tic 3 Push-In najdou své uplat­nění v sys­té­mech vzdu­cho­vých brzd, pne­u­ma­tic­kém odpru­žení, v pod­voz­cích, u moto­ro­vých brzd, v ovlá­dání pře­vo­do­vých skří­ních, pan­to­gra­fech i pří­mém řízení motorů.

Odolné hadice nejen pro drážní nasazení

Od roku 2013 je v plat­nosti celo­ev­rop­ská norma EN 45545–2, která sjed­no­cuje nej­dů­le­ži­tější poža­davky na nehoř­la­vost, toxi­citu a emise spa­lin a tepla hadic pro drážní pou­žití. Kromě těchto cer­ti­fi­ko­va­ných para­me­trů musí hadice vyka­zo­vat i řadu dal­ších vlast­ností – např. odol­nost proti velmi níz­kým a sou­časně vyso­kým tep­lo­tám, vyso­kou odol­nost proti abrazi a mecha­nic­kému poško­zení, odol­nost proti ozonu, v urči­tých pří­pa­dech elek­tric­kou nevo­di­vost apod. Hadice Par­ker pro kole­jo­vou dopravu všem těmto poža­dav­kům vyho­vují a díky tomu zís­kaly jako první uce­lená řada hadic cer­ti­fi­kaci na nej­no­vější normu EN 45545–2.

Celý sor­ti­ment zahr­nuje pět spe­ci­ál­ních „želez­nič­ních“ typů hadic: 681DB, 441RH, 421RH, 372RH a H29RH a něko­lik uni­ver­zál­ních typů, např. 293 pro tep­loty od –50 °C do +150 °C. Tyto hadice pokrý­vají všechny oblasti pou­žití: pro nej­růz­nější hyd­rau­lické a pne­u­ma­tické sys­témy, hyd­rau­lické a pne­u­ma­tické brzdy, pne­u­ma­tické pru­žení, chla­zení, kli­ma­ti­zace, hadice pro paliva, pro sani­tární účely, pro vodu apod.

Jako spo­jo­vací kom­po­nenty jsou dodá­vány kon­covky ze stan­dardní uhlí­kové oceli s pokry­tím Zn Cr6-Free s více než dvoj­ná­sob­nou odol­ností proti korozi (400 hodin do čer­vené koroze) nebo s pokry­tím Zn-Ni (ozna­čení Par­ker „XTR“ pří­padně „ZJ“) s odol­ností čtyř­ná­sob­nou (720 hodin do čer­vené koroze) nebo kon­covky z nere­zové oceli.

Více infor­mací o spe­ci­ál­ních hadi­cích Par­ker pro drážní vozi­dla a normě EN 45545–2 najdete zde

 

Správná kom­bi­nace pro­duktů Par­ker Han­ni­fin tak umož­ňuje vybu­do­vat pne­u­ma­tický sys­tém, který odolá i extrém­ním podmínkám.


produkty-a-reseni-parker-pro-nakladni-vlaky-inzerat