Nový pohon AC890PX s modulárním šasi


IMG_0859Roz­ši­řu­jeme nabídku vysoce výkon­ných AC pohonů s frek­venč­ními měniči nově o model AC890PX  s modu­lár­ním šasi.

Nová vari­anta pohonu s modu­lár­ním šasi staví na úspě­chu stá­va­jí­cího vysoce výkon­ného AC pohonu AC890PX. Dodává se ve formě kitu obsa­hu­jí­cího inte­grační a pane­lové kom­po­nenty umož­ňu­jící fle­xi­bilní mon­táž pohonu do stej­ného roz­vaděče jako další doplň­kové ovlá­dací prvky potřebné k při­způ­so­bení pro­duktu potře­bám zákaz­níků. Pohon AC890PX s modu­lár­ním šasi je dostupný pro širo­kou škálu výkon­nost­ních tříd pohonů pou­ži­tel­ných jak s kon­stant­ním, tak s pro­měn­ným krou­ti­cím momen­tem. Posky­tuje efek­tivní řešení pro prů­mys­lové pro­cesní apli­kace a ener­ge­ticky úsporné řízení čer­pa­del a ventilátorů.

Vzdu­chem chla­zený modu­lární pohon AC890PX byl navr­žen k řízení tří­fá­zo­vých stří­da­vých motorů, jak indukč­ních tak i s per­ma­nent­ními mag­nety, ve výko­nech od 110 kW do 400 kW. Para­lel­ním spo­je­ním až tří sys­témů lze dosáh­nout výkonu 1000 kW. Pro ještě větší výkony, číta­jící až 2000 kW, může být pohon dodá­ván s Par­ker zdo­ko­na­le­ným chla­di­cím sys­té­mem, který zvýší výko­no­vou hus­totu, což vede k význam­nému sní­žení emisí ve srov­nání s tra­dič­ními for­mami chlazení.

Kit“ modu­lár­ního šasi AC890PX posky­tuje inte­grační prvky, pane­lové kom­po­nenty a další potřebné díly pro zabu­do­vání pohonu do vlast­ního roz­vaděče, typicky obsa­huje  sběr­ni­cová při­po­jení, mon­tážní kolej­nice, ovlá­dací kabely pohonu,  zásuvný modul  Power­Pak s fázo­vými inver­tory, stej­no­směrné zdroje a kon­den­zá­to­rové bate­rie. Tato modu­lární metoda umož­ňuje, aby byl pohon doko­nale začle­něn do hlav­ního roz­vaděče, čímž dochází ke sní­žení zasta­věné plo­chy, množ­ství zásob dílů, napá­jecí kabe­láže a ke zvý­šení fle­xi­bi­lity designu, jež posky­tuje tvůr­cům sys­témů nespo­čet výhod ve srov­nání s pou­ží­vá­ním kla­sic­kých samo­stat­ných pohonů.

Pohon AC890PX s modu­lár­ním šasi je dostupný v něko­lika kon­fi­gu­ra­cích zahr­nu­jí­cích DC sběr­nici, para­lelní pro­po­jení, 12/18/24 impul­sový nebo aktivní vstup (AFE) a může být vyba­ven tří­fá­zo­vými vstupy 380V, 415V, 460V, 575V a 690V.

Voli­telné komu­ni­kační moduly pod­po­rují širo­kou škálu popu­lár­ních sběr­nic jako Pro­fi­bus, Devi­ce­Net, CANo­pen a Mod­bus umož­ňu­jící inte­graci pohonu do nových nebo již exis­tu­jí­cích prů­mys­lo­vých sítí. Moduly zpětné vazby zajiš­ťují při­po­jení deko­dérů, inkre­men­tál­ních, sinusových/kosinových  sní­mačů včetně abso­lut­ního enko­déru Endat.