Pohon i pro prašné a vlhké provozy


Mikro pohony AC10 IP66 s vysokou ochranou proti vodě a prachu - Parker Hannifin

Kom­paktní pohon AC10 se zvý­še­nou ochra­nou proti pra­chu a vodě — IP66

Kom­paktní frek­venční měnič AC10 je nyní vyba­ven kry­tím IP66/NEMA k ochraně před vnik­nu­tím pra­chu a vody, což činí pohon pro strojní kon­struk­téry ještě zajímavějším.

Jeden z nejmen­ších kom­pakt­ních měničů, které jsou k dis­po­zici, AC10 IP66 je vyba­ven jed­no­du­chým, ale velmi prak­tic­kým ovlá­dá­ním motoru pro apli­kace kaž­do­den­ního pou­žití vyža­du­jící ovlá­dání rych­losti nebo toči­vého momentu v roz­mezí výkonu od 0,4 do 90 kW. Vylep­šení, které nabízí krytí IP66 (IP66 odpo­vídá NEMA stupně 4 a čtyř­ná­sob­nému zapouz­dření), je pří­mou reakcí na poža­da­vek trhu na mikro měnič, který by byl scho­pen čelit zvlášt­ním pod­mín­kám prostředí.

Stu­peň ochrany proti vnik­nutí IP66

Stu­peň ochrany proti vnik­nutí (IP), je defi­no­ván v mezi­ná­rodní normě IEC, EN 60529.
První čís­lice stupně, v tomto pří­padě „6“, se vzta­huje k úrovni ochrany proti pra­chu  — 6 zna­mená nepro­pustný pro prach. Druhá čís­lice stupně, v tomto pří­padě znovu „6“, se vzta­huje k ochraně proti vodě — 6 zna­mená, že ani trys­ka­jící voda nepro­nikne do tělesa v množ­ství, které by mohlo způ­so­bit poško­zení. Frek­venční měnič AC10 IP66 nabízí všechny výhody řady AC10, ale navíc se zvý­še­nou ochra­nou, vali­do­va­nou nor­mou IEC, tak aby byl umož­něn jeho pro­voz v nároč­ných podmínkách.

Pro strojní kon­struk­téry tak AC10 IP66 při­náší řešení pro obecné užití pro ovlá­dání prů­mys­lo­vých motorů napříč širo­kým spek­trem odvětví bez dal­ších opat­ření k ochraně proti vněj­ším vli­vům. Krytí  IP66 je před­ur­čené k pou­žití jak v inte­ri­é­ro­vých tak exte­ri­é­ro­vých apli­ka­cích kde mohou způ­so­bo­vat pro­blémy drsné pod­mínky, napří­klad v potra­vi­nář­ských a nápo­jo­vých zaří­ze­ních, sklád­kách nebo jed­not­kách umís­tě­ných na střechách.

AC10 IP66, nabízí funkce, které se typicky spo­jují pouze s pohony s vyš­šími spe­ci­fi­ka­cemi, je dále vyba­ven bez-senzorovým vek­to­ro­vým reži­mem, výstupní frek­vencí až 590 Hz, tří­fá­zo­vým 400V napá­je­ním ve všech pěti veli­kos­tech a zvlád­nu­tím 150% pře­tí­žení po dobu 1 minuty. Dále je navíc kom­paktní pohon navr­žen tak, aby šet­řil čas při insta­laci, nasta­vení a uve­dení do pro­vozu a proto je vyba­ven vlastní inte­gro­va­nou klá­ves­nicí. Je třeba také pozna­me­nat, že AC10 IP66 uži­va­te­lům nepo­sky­tuje pouze výhodu úspory ener­gie, která je sys­tému vlastní v důsledku měni­telné frek­vence pohonu, ale také zvý­še­nou spo­leh­li­vost a pro­dlou­že­nou život­nost, v důsledku hlad­ších startů a zasta­vení u cyk­lic­kých zatížení.


Kom­pletní infor­mace k tomuto pro­duktu najdete v kata­logu AC10 IP66 nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111. Více infor­mací o dal­ších frek­venč­ních měni­čích Par­ker najdete na stránce o Stří­davé pohony / AC pohony