Potřebujete ochránit jedinečné vlastnosti vašeho piva?


Vyvi­nuli jsme nový mem­brá­nový filtr BEVPOR BR, který chrání jedi­nečné vlast­nosti piva odstra­ně­ním kva­si­nek a dal­ších mik­ro­or­ga­nismů při­spí­va­jí­cích ke kazi­vosti piva a dokáží zajisti jeho mik­ro­bi­ální sta­bi­litu při stu­dené stabilizaci.

Podí­vejte se, co stojí za vývoje tako­vého fil­tru a jak je tes­to­ván, než se dostane k zákazníkovi.

 

vyvinuli jsme novy filtr pro studenou stabilizaci piva BEVPOR BR Parker domnick hunter


 

Zajímá vás stu­dená mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zace piva a chcete zís­kat více infor­mací? Kon­tak­tujte náš pro­dejní tým!

 

emea_cz_zaujalo_vas_to_kontaktujte_nas