Příležitosti pro studenty


parker-hannifin-prilezitosti-pro-studenty

Zadání diplo­mo­vých a baka­lář­ských prací

Aktu­ální témata pro školní rok 2017/2018 najdete klik­nu­tím na tento odkaz.


Tra­i­nee program

Tra­i­nee pro­gram určený pro stu­denty, kteří končí nebo ukon­čili baka­lář­ské nebo magis­ter­ské stu­dium. Jde o praxi/zaměstnání na dobu urči­tou v roz­mezí od 6 do 24 měsíců. Více infor­mací najdete klik­nu­tím na tento odkaz.


Krát­ko­dobé praxe pro stu­denty VŠ a Uni­ver­zit

Vedle dlou­ho­do­bého Tra­i­nee pro­gramu nabí­zíme stu­den­tům během stu­dia mož­nost krát­ko­do­bých praxí v délce dvou nebo tří týdnů. Více infor­mací najdete klik­nu­tím na tento odkaz.


Volné pra­covní pozice vhodné pro absol­venty

Máte tech­nické vzdě­lání a chcete se zlep­šit v ang­lič­tině? Při­dejte se k nám. Více infor­mací najdete klik­nu­tím na tento odkaz.


Spo­lu­pra­cu­jící univerzity

logo_FS cvut praha_web erb-fs_web
LOGO_UJEP_CZ_RGB_min_web logo-ujak-praha_web

 


 

Kon­taktní formulář

 

Ově­ření

 

Infor­mace o jed­not­li­vých Par­ker loka­cích půso­bí­cích v ČR a na Slo­ven­sku najdete na těchto stránkách

fav-ico Výrobní závod v Chomutově 
fav-ico Výrobní závod v Sadské
fav-ico Obchodní a ser­visní spo­leč­nost v Klecanech