Realizované diplomové a bakalářské práce


Rea­li­zo­vané diplo­mové a baka­lář­ské práce — školní rok 2016/2017


Návrh pne­u­ma­tic­kých sys­témů ote­ví­rání stře­chy vagonu TAMNS

Garant diplo­mové práce: Ing. Jan Lochmann REALIZOVÁNO
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání diplo­mové práce

Evi­dence a mož­nosti sní­žení pro­dukce vybra­ných druhů odpadu ve stro­jí­ren­ském podniku

   Garant diplo­mové práce: Simona Kubin­ča­ková, DiS. REALIZOVÁNO
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání diplo­mové / baka­lář­ské práce

Zvý­šení efek­ti­vity výrobní linky za pou­žití metody Lean

   Garant baka­lář­ské práce: Sta­ni­slav Lhotský REALIZOVÁNO
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání diplo­mové práce

Rea­li­zo­vané diplo­mové a baka­lář­ské práce — školní rok 2015/2016


Návrh pne­u­ma­tic­kého pohonu otví­rání dveří osob­ních vagónů, alter­na­tivně i elek­tro­me­cha­nic­kého pohonu

Garant diplo­mové práce: Dr. Ing Radim Olšovský REALIZOVÁNO
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání diplo­mové práce

Zku­šební zaří­zení pro zkou­šení rotač­ních hyd­ro­mo­torů, které vyu­žívá prin­cipu rekuperace

   Garant diplo­mové práce: Dr. Ing Radim Olšovský REALIZOVÁNO
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání diplo­mové práce

Opti­ma­li­zace toku mate­ri­álu ve výrob­ních pro­sto­rách — tug­ger systém

   Garant diplo­mové práce: Ing. Ště­pán Vachek REALIZOVÁNO
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání diplo­mové práce

Zvý­šení efek­ti­vity výrobní linky za pou­žití metody Lean

   Garant diplo­mové práce: Sta­ni­slav Lhotský REALIZOVÁNO
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání diplo­mové práce

Vztah agen­tur­ních a kme­no­vých zaměst­nanců k firemní kul­tuře ve výrobní spo­leč­nosti pod­ni­ka­jící v auto­mo­bi­lo­vém průmyslu

   Garant diplo­mové práce: Mgr. Leona Denglerová REALIZOVÁNO
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání diplo­mové práce

Užší spo­lu­práce a uplat­nění budou­cích absol­ventů SOŠ ve firmě zamě­řené na stro­jí­ren­ské odvětví, kon­krétně auto­mo­bi­lový průmysl

   Garant diplo­mové práce: Mgr. Ivan Cidrych REALIZOVÁNO
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání diplo­mové práce

Význam změny filo­zo­fie vedení týmu ve výrobní společnosti

   Garant baka­lář­ské práce: Miroslav Dokou­pil REALIZOVÁNO
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání baka­lář­ské práce