Zadání diplomových a bakalářských prací


Diplo­mové práce — školní rok 2017/2018

V pří­padě zájmu o zpra­co­vání diplo­mové / baka­lář­ské práce, pro­sím vyplňte dotaz­ník Infor­mace o ucha­zeči a pošlete garan­tovi pří­sluš­ného tématu.

Úspěšně obhá­jené baka­lář­ské a diplo­mové práce budou finančně/nefinančně ohod­no­ceny dle směr­nice lokace (bližší infor­mace u garanta bakalářské/diplomové práce)


Vytvo­ření / ově­ření mate­ri­á­lové data­báze pro elek­tricky vodivý plas­tový materiál

   Garant diplo­mové práce: Ing. Mar­tin Hajš­man / Ing. Radoslav Jenčko VOLNÉ TÉMA
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání diplo­mové práce Infor­mace o uchazeči

V pří­padě zájmu o zpra­co­vání této DP pro­sím, vyplňte při­lo­žený dotaz­ník Infor­mace o ucha­zeči a pošlete garan­tovi tohoto tématu.


Ana­lýza čis­toty pro­duktu hyd­rau­lic­kého ven­tilu (ana­lýza vstup­ních dílů a ana­lýza pro­cesu mon­táže, balení a mytí)

   Garant diplo­mové práce: Josef Vaic VOLNÉ TÉMA
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání diplo­mové práce Infor­mace o uchazeči

V pří­padě zájmu o zpra­co­vání této DP/BP pro­sím, vyplňte při­lo­žený dotaz­ník Infor­mace o ucha­zeči a pošlete garan­tovi tohoto tématu.


Učební text vzdě­lá­va­cího kurzu s názvem „ Ener­ge­ticky úsporné systémy“

   Garant diplo­mové práce: Dr. Ing. Radim Olšovský VOLNÉ TÉMA
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání diplo­mové práce Infor­mace o uchazeči

V pří­padě zájmu o zpra­co­vání této DP/BP pro­sím, vyplňte při­lo­žený dotaz­ník Infor­mace o ucha­zeči a pošlete garan­tovi tohoto tématu.


Diplo­mové nebo baka­lář­ské práce — školní rok 2017/2018


Ana­lýza pro­dukce odpadů, jak zvý­šit pro­cento recyklo­va­tel­ných odpadů oproti cel­ko­vému množ­ství vypro­du­ko­va­ných odpadů a sní­žit množ­ství SKO a s tím sní­žit náklady za likvidaci

Garant diplo­mové / baka­lář­ské práce: Jaro­slav Bradáč VOLNÉ TÉMA
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání diplo­mové / baka­lář­ské práce Infor­mace o uchazeči

V pří­padě zájmu o zpra­co­vání této DP/BP pro­sím, vyplňte při­lo­žený dotaz­ník Infor­mace o ucha­zeči a pošlete garan­tovi tohoto tématu.


Ana­lýza na zvý­šení vyu­žití kapa­city cen­t­rál­ního skladu a sní­žení skla­do­vání mate­ri­álu na výrobní ploše podniku

   Garant diplo­mové / baka­lář­ské práce: Ing. Ště­pán Vachek VOLNÉ TÉMA
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání diplo­mové / baka­lář­ské práce Infor­mace o uchazeči

V pří­padě zájmu o zpra­co­vání této DP/BP pro­sím, vyplňte při­lo­žený dotaz­ník Infor­mace o ucha­zeči a pošlete garan­tovi tohoto tématu.


Opti­ma­li­zace pro­cesu pří­pravy výstup­ního mate­ri­álu pro mon­tážní buňky a tes­to­vací sto­lice hyd­rau­lic­kých čerpadel

   Garant diplo­mové / baka­lář­ské práce: Ing. Tomáš Vilt VOLNÉ TÉMA
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání diplo­mové / baka­lář­ské práce Infor­mace o uchazeči

V pří­padě zájmu o zpra­co­vání této DP/BP pro­sím, vyplňte při­lo­žený dotaz­ník Infor­mace o ucha­zeči a pošlete garan­tovi tohoto tématu.


Baka­lář­ské práce — školní rok 2017/2018


Zpra­co­vání rešerše k pro­ble­ma­tice dál­ko­vého elek­tric­kého bez­drá­to­vého řízení výsypu náklad­ních vagónů typu FALNS

Garant baka­lář­ské práce: Ing. Jan Lochmann VOLNÉ TÉMA
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání baka­lář­ské práce Infor­mace o uchazeči

V pří­padě zájmu o zpra­co­vání této DP/BP pro­sím, vyplňte při­lo­žený dotaz­ník Infor­mace o ucha­zeči a pošlete garan­tovi tohoto tématu.


Mož­nosti roz­ší­ření auto­ma­ti­zace, robo­ti­zace stá­va­jí­cích výrob­ních procesů

Garant baka­lář­ské práce: Richard Stej­skal VOLNÉ TÉMA
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání baka­lář­ské práce Infor­mace o uchazeči

V pří­padě zájmu o zpra­co­vání této DP/BP pro­sím, vyplňte při­lo­žený dotaz­ník Infor­mace o ucha­zeči a pošlete garan­tovi tohoto tématu.


Hod­no­cení abra­zivní a adhe­zivní odol­nosti teplo vodi­vých materiálů

   Garant baka­lář­ské práce: Ing. Mar­tin Hajš­man / Ing. Radoslav Jenčko VOLNÉ TÉMA
150212-ikona-downloads-640x410px Zadání baka­lář­ské práce Infor­mace o uchazeči

V pří­padě zájmu o zpra­co­vání této DP/BP pro­sím, vyplňte při­lo­žený dotaz­ník Infor­mace o ucha­zeči a pošlete garan­tovi tohoto tématu.


 Zajímá Vás, jaká témata jsme již se stu­denty zpra­co­vali? Podí­vejte se zde

Rea­li­zo­vané diplo­mové a baka­lář­ské práce