Krátkodobé praxe studentů VŠ a Univerzit


Vedle dlou­ho­do­bého Tra­i­nee pro­gramu nabí­zíme stu­den­tům baka­lář­ského nebo magis­ter­ského stu­dia během stu­dia mož­nost krát­ko­do­bých nepla­ce­ných praxí v délce závislé od poža­davků VŠ/Univerzity. Praxi je možné absol­vo­vat ve vybra­ných oddě­le­ních jed­not­li­vých lokací. Prak­ti­kanti se seznámí s orga­ni­zací, pro­cesy a pro kaž­dého vytvo­říme krátký pro­jekt, v rámci kte­rého se seznámí s praxí jako tako­vou. V pří­padě zájmu o krát­ko­do­bou praxi, pro­sím vyplňte dotaz­ník Infor­mace o ucha­zeči a pošlete garan­tovi pří­sluš­ného oddělení.

Výběr oddě­lení pro absol­vo­vání krát­ko­dobé praxe:

  • HR (pro lokace Sad­ská a Chomutov)
  • Con­t­rol­ling (pro lokace Sad­ská a Chomutov)
  • Finance (pro lokace Sad­ská a Chomutov)
  • Výroba (pro lokace Sad­ská a Chomutov)
  • Nákup (pro lokace Sad­ská a Chomutov)
  • Kva­lita (pro lokace Sad­ská a Chomutov)
  • BOZP, PO (pro lokace Sad­ská a Chomutov)
  • Tech­nické oddě­lení (pro lokaci Klecany)

 

Garant pro pří­slušné oddě­lení v lokaci:


Krátkodobá praxeV sou­časné době v této oblasti spo­lu­pracujeme a prak­ti­kanty při­jí­máme z:

Uni­ver­zity Jana Amose Komen­ského Prahawww.ujak.cz
(do výrobní ho závodu v Sad­ské)

Uni­ver­zity Jana Evan­ge­listy Pur­kyně v Ústí nad Labemwww.ujep.cz
(do výrob­ního závodu v Cho­mu­tově)

Čes­kého vyso­kého učení tech­nic­kého v Praze - www.cvut.cz
(do obchodní spo­leč­nosti v Klecanech)


 

150212-ikona-downloads-640x410px Pro zájemce o krát­ko­do­bou praxi Infor­mace o uchazeči

V pří­padě zájmu o krát­ko­do­bou praxi pro­sím, vyplňte při­lo­žený dotaz­ník Infor­mace o ucha­zeči a pošlete garan­tovi pří­slušné pozice.