Trainee program


Tra­i­nee pro­gram určený pro stu­denty, kteří končí nebo ukon­čili baka­lář­ské nebo magis­ter­ské stu­dium. Jde o praxi/zaměstnání na dobu urči­tou v roz­mezí od 6 do 24 měsíců.

Trainee_program_stk309103rknV  rámci pro­gramu má tra­i­nee mož­nost sezná­mit se s něko­lika oddě­le­ními v  rámci dané lokace, popř. absol­vo­vat stáž přímo na výrobní lince a v urči­tých pří­pa­dech usku­teč­nit část praxe mimo tuto lokaci v rámci České Repub­liky nebo v  jiné zemi EU, kde má firma Par­ker své lokace nebo zastou­pení. Na konci pro­gramu je pro tra­i­nee mož­nost, pokud je zájem na obou stra­nách, nastou­pit do Par­keru do trva­lého zaměst­na­nec­kého poměru. Do Tra­i­nee pro­gramu se může zájemce při­hlá­sit v prů­běhu posled­ního roč­níku baka­lář­ského nebo magis­ter­ského stu­dia na vysoké škole nebo maxi­málně do dvou let od jeho ukončení.

 


 

Aktu­álně obsa­zené pozice v Tra­i­nee programu

Lean Tra­i­nee

PRACOVNÍ NÁPLŇ
 Vytvá­ření stan­dardní práce a motion kai­zeny. Lean v kan­ce­láři. Redukce doda­cích lhůt
(opti­ma­li­zace pro­cesu plá­no­vání a řízení toku mate­ri­álu). Řešení pro­blému a report A3.
Divize: PDE, výrobní závod v Cho­mu­tově
Nástup: 16.3.2015

Jako při­hlášku do Tra­i­nee pro­gramu je nutné zaslat moti­vační dopis a živo­to­pis v české a ang­lické verzi. Při­hlášky jsou při­jí­mány v  prů­běhu celého roku na základě ote­vře­ných tra­i­nee pozic. V sou­časné době není ote­vřená žádná tra­i­nee pozice.