Pravidelné sledování stavu strojů přináší mnoho výhod


emea_cz_mhc_bearing_checker_parker_kittiwake_rozbite_zarizeniVčasná detekce opo­tře­bení pomůže odha­lit hro­zící poru­chy nebo poten­ci­ální havá­rie zaří­zení. Pre­vence tak při­spívá k opti­ma­li­zaci ser­vis­ních inter­valů, sni­žo­vání nákladů a maxi­ma­li­zaci pro­vozní doby systémů.

MHC Bea­ring Chec­ker pro moni­to­ring akus­tic­kých emisí

Pro tyto ana­lýzy nabí­zíme celou řadu sys­témů pro testy přímo na místě, ana­ly­tické labo­ra­toře nebo zaří­zení pro moni­to­ro­vání akus­tic­kých emisí MHC Bea­ring Checker.

MHC Bea­ring Chec­ker je uni­kátní ruční pří­stroj, posky­tu­jící ser­vis­ním tech­ni­kům snadný a rychlý způ­sob ana­lýzy stavu a mazání loži­sek. Nástroj kon­t­ro­luje vyso­ko­frekvenční akus­tické emisní (AE) sig­nály při­ro­zeně vzni­ka­jící při zhor­šení stavu rotač­ních strojů. Jedná se o jedi­nečný způ­sob, jak odha­lit a zpra­co­vat tyto sig­nály, pro­tože posky­tuje infor­mace o stavu v nej­kratší možné době. Jedná se o špič­kový pří­stroj k moni­to­ro­vání pro­voz­ního stavu s extrémní cit­li­vostí na roz­ví­je­jící se poruchy.

emea_cz_mhc_bearing_checker_parker_kittiwake

Jak to funguje?

Se zhor­šu­jí­cím se mecha­nic­kým sta­vem strojů dochází k pro­ce­sům spo­je­ným se ztrátami ener­gie, jako jsou napří­klad vib­race, tření a drcení kovo­vých čás­tic, které vytvá­řejí zvu­kové vlny, pokrý­va­jící široké frek­venční pásmo. Detekcí pouze vyso­ko­frekvenční části tohoto sig­nálu pomocí spe­ci­ál­ních sní­mačů AE lze tyto jevy odha­lit, i když se vysky­tují jen v nepa­trné míře (např. mírné tření, drobné nárazy nebo drcení jed­not­li­vých čás­tic v mazivu). Paten­to­vaný sní­mač MHC fun­guje právě na tomto prin­cipu. Díky svým vlast­nos­tem při­náší lepší opa­ko­va­tel­nost měření a je mimo­řádně odolný. Mag­ne­tické čelo umož­ňuje snadné při­pev­nění na různé části strojů.

Zjis­těte více o tomto přístroji


Potře­bu­jete pora­dit? Kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.

Kom­pletní nabídku  pro­duktů pro moni­to­ro­vání stavu kapa­lin a maziv z port­fo­lia Par­ker Kit­tiwake najdete na stránce www.parker.cz/kittiwake.