Bezpečnost


Uži­va­tel­ské prohlášení o odpověd­nosti, platící pro vešk­eré pro­dukty Parker.

VAROVÁNÍ – ODPOVĚDNOST UŽIVATELE

SELHÁNÍ ČI NEVHODNÝ VÝBĚR NEBO UŽITÍ PRODUKTŮ ZDE POPSANÝCH ČI PŘÍBUZNÝCH PRODUKTŮ MŮŽE ZPŮSOBIT SMRT, ÚRAZ A ŠKODU NA MAJETKU.

  • Tento doku­ment a ostatní infor­mace od spo­leč­nosti Par­ker Han­nifin a jejích dce­ři­ných spo­leč­ností a autor­i­zo­vaných dis­trib­u­torů umož­ňují volbu pro­duktů a sys­témů pro další výzkum uži­vatelů s tech­nickou kvalifikací.
  • Uži­va­tel je svými vlast­ními ana­lý­zami a testy výhradně odpo­vědný za finální výběr sys­témů a kom­po­nent a zaru­čuje se za spl­nění výkonu, spo­leh­li­vosti, údržby, bez­peč­nosti a výs­tražných poža­davků apli­kace. Uži­va­tel musí ana­ly­zo­vat vešk­eré aspekty, řídit se plat­nými nor­mami a údaji týka­jícími se daného pro­duktu v aktuál­ním pro­duk­tovém kat­a­logu a jakých­koli jiných mater­iálů posky­to­vaných spo­leč­ností Par­ker a jejími dce­ři­nými společnos­tmi a distributory.
  • Pro­tože Par­ker nabízí spolu s dce­ři­nými společnos­tmi a autor­i­zo­vanými dis­trib­u­tory kom­po­nenty a volby sys­témů zalo­žené na dat­ech či speci­fikacích poskyt­nutých uži­vatelem, je uži­va­tel odpo­vědný za rozhod­nutí, že jsou taková data a speci­fikace vhodná a ade­kvátní pro vešk­eré apli­kace a před­ví­datelné pou­žití kom­po­nent a systémů.