Novinka mezi měřicími přístroji řady SensoControl


parker-prevodnik-proudu-napeti-frekvence-SCMA-VADC-z-rady-mericich-pristroju-sensocontrolUvá­díme na trh pře­vod­ník proudu, napětí a frek­vence s ozna­če­ním SCMA-VADC-710. Tato snadno ovla­da­telná jed­notka je zařa­zena mezi měřicí pří­stroje řady Senso­Con­t­rol, jako jsou Par­ker Ser­vice Mas­ter Plus nebo The Ser­vi­ce­man Plus.

Přes tento pře­vod­ník lze k měři­címu pří­stroji Senso­Con­t­rol při­po­jit také sen­zory tře­tích stran pro sní­mání měře­ných para­me­trů jako jsou moment, síla nebo zdvih. Jed­notka pře­vod­níku je vyba­vena gal­va­nic­kým oddě­le­ním, a proto je možné něko­lik pře­vod­níků při­po­jit k jedi­nému pří­ruč­nímu měři­címu pří­stroji. Zkraty jsou vylou­čeny. pře­vod­ník má k dis­po­zici výstupní sběr­nici CAN i ana­lo­gové výstupy, a je tedy kom­pa­ti­bilní s nej­no­vější gene­rací pří­ruč­ních měři­cích pří­strojů řady SensoControl.


Potře­bu­jete více infor­mací? Kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111. Detaily k pro­duktu najdete v letáku Current/voltage/frequency con­ver­ter SCMA-VADC-710

Kom­pletní pře­hled k Prů­mys­lo­vým a dia­gnos­tic­kým měři­dlům Senso­con­t­rol® najdete na stránce Par­ker » Ser­vis a dia­gnos­tika » Prů­mys­lová a dia­gnos­tická měři­dla Senso­Con­t­rol®