Přicházíme s novým rozměrem potrubí Transair


Rozvody stlačeného vzduchu Transair, nový průměr 50 mm s inovativním systémem spojení pomocí pojistného kroužku SnapRing

Nový prů­měr 50 mm s ino­va­tiv­ním sys­té­mem spo­jení pomocí pojist­ného kroužku SnapRing

Potrubní sys­tém pro roz­vod tla­ko­vého vzdu­chu, inert­ních plynů a vakua Transair byl dopl­něn o nový prů­měr 50 mm (DN50-2″). V sou­časné době nabídka zahr­nuje prů­měry 16,5–25-40–50-63–76-100 a 168 mm.

Sys­tém Transair nabízí alter­na­tivu k tra­dič­ním oce­lo­vým, mědě­ným nebo plas­to­vým sys­té­mům. Hli­ní­kové trubky s velmi níz­kou drs­ností vnitř­ního povrchu zajiš­ťují mini­mální tla­kové ztráty a tím pro­vo­zo­va­teli při­ná­šejí významné úspory ener­gie. Hli­ní­ková sli­tina, ze které jsou vyro­beny trubky, nepod­léhá korozi, čímž se zamezí zvý­še­nému zne­čiš­tění roz­vá­dě­ného média. Tyto vlast­nosti sys­tému významně sni­žují pro­vozní náklady a záro­veň zlep­šují funkč­nost, pro­duk­ti­vitu a zis­ko­vost celého rozvodu.

Potrubní sys­tém Transair umož­ňuje rych­lou a snad­nou insta­laci, která běžně zabere až 6x méně času než mon­táž stej­ného potrubí z pozin­ko­vané oceli, mědi nebo plastu. Mecha­nické spoje vyka­zují maxi­mální těs­nost a není zde zapo­třebí nali­so­vání, lepení ani svá­ření, tak jako je tomu právě u potrub­ních roz­vodů z jiných mate­ri­álů. Sys­tém nabízí vyni­ka­jící fle­xi­bi­litu při změně pou­žití nebo roz­ší­ření, čímž je zajiš­těna maxi­mální návrat­nost vlo­žené inves­tice. Vět­šina sou­částí sys­tému Transair je opě­tovně pou­ži­telná pro pří­pad­nou úpravu (pro­dlou­žení roz­vodu nebo napo­jení dal­šího spo­tře­biče). Hli­ní­kové potrubí je dosta­tečně pevné, kom­paktní a lehké. Ve srov­nání např. s oce­lo­vým potrubím se s hli­ní­ko­vými trub­kami daleko snad­něji manipuluje.

Nový prů­měr Transair 50 mm dis­po­nuje ino­va­tiv­ním sys­té­mem spo­jení pomocí pojist­ného kroužku Sna­pRing. Jeho insta­lace je z boční strany potrubí, mon­táž je možné pro­vést jen jed­nou rukou. Prů­měr DN50 potrub­ního sys­tému Transair je vhodný k pou­žití u všech apli­kací se stla­če­ným vzdu­chem, inert­ními plyny jako je dusík, argon nebo CO2, a to se zaru­če­nou čis­to­tou plynu až do 99,99 %. Nový prů­měr DN50 je vhodný i pro vaku­ové sys­témy s úrovní vakua 10 mbar abs.

MSV_2015 Potrubní sys­tém pro roz­vod stla­če­ného vzdu­chu, inert­ních plynů a vakua Transair můžete vidět na našem stánku na Mezi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském veletrhu v Brně, 14.-18.9.2015. Stá­nek Par­ker najdete na volné ploše F.

Kom­pletní infor­mace k tomuto pro­duktu najdete na stránce Roz­vody stla­če­ného vzdu­chu Transair nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.