Pomáháme studentům odstartovat kariéru


parker-hannifin-prilezitosti-pro-studentyNaše spo­leč­nost aktivně spo­lu­pra­cuje a neu­stále upev­ňuje spo­lu­práci s čes­kými a slo­ven­skými vyso­kými ško­lami. Díky našim pro­gra­mům můžou stu­denti a absol­venti zís­kat potřebné pra­covní zku­še­nosti a pře­ta­vit teo­rii do praxe. Navíc mají účast­níci pro­gramů mož­nost zís­kat přímo svoje první zaměst­nání, které je pro mladé stále vel­kou devizou.

Celý pro­jekt spo­lu­práce spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin a vyso­kých škol nese název Uni­ver­sity Talent Program.

 

 

Spo­lu­práce při psaní absol­vent­ských prací

Uni­ver­zity v Čechách i na Slo­ven­sku, které s námi spo­lu­pra­cují, dostá­vají nabídky témat ze všech pro­vozů Par­ker Han­ni­fin – výrobní závod Sad­ská, výrobní závod Cho­mu­tov, Par­ker Han­ni­fin Kle­cany. Tato spo­lu­práce je výhodná pro obě strany. Stu­denti dostá­vají mož­nost pra­co­vat na řešení reál­ného pro­blému, zís­kají prak­tické návyky a před­stavu o tom, jak výrobní kor­po­race pra­cuje. Par­ker zís­kává řešení témat a navíc si vytváří vztah s poten­ci­ál­ním zaměst­nan­cem. Cílem je ročně par­ti­ci­po­vat na vypra­co­vání deseti až dva­nácti prací růz­ného stupně, tedy baka­lář­ských, diplo­mo­vých nebo doktorandských.

Vyberte si zadání baka­lář­ských, diplo­mo­vých a diser­tač­ních prací -  www.parker.cz/diplomky


Tra­i­nee program

Je určený pro stu­denty, kteří končí nebo ukon­čili stu­dium. Jde v pod­statě o zaměst­nání na dobu urči­tou v roz­mezí od 6 do 24 měsíců, kdy absol­venti někte­rého stupně stu­dia mohou do Par­keru nastou­pit na pře­dem při­pra­ve­nou Tra­i­nee pozici.  V rámci pro­gramu má účast­ník mož­nost sezná­mit se s něko­lika oddě­le­ními v rámci dané lokace, popř. absol­vo­vat stáž přímo na výrobní lince a v urči­tých pří­pa­dech usku­teč­nit část praxe mimo tuto lokaci v rámci České repub­liky nebo v jiné zemi EU, kde má Par­ker své lokace nebo zastoupení.

Pří­le­ži­tost pro stu­denty s ukon­če­ným baka­lář­ským nebo magis­ter­ským stu­diem -  www.parker.cz/trainee


Krát­ko­dobé praxe

Vedle dlou­ho­do­bého Tra­i­nee pro­gramu nabí­zíme i krát­ko­dobé praxe v délce dvou nebo tří týdnů. Stu­denti absol­vují bez­plat­nou praxi ve vybra­ných oddě­le­ních (mohou jich vystří­dat i více) na základě při­pra­ve­ného krát­kého projektu.

Seznamte se s praxí v růz­ných oddě­le­ních spo­leč­nosti a zkuste si rea­li­zo­vat vlastní pro­jekt -  www.parker.cz/praxe


Pří­le­ži­tost pro stu­denty nabízí všechny tři Par­ker lokace v ČR

fav-ico Výrobní závod v Chomutově 
fav-ico Výrobní závod v Sadské
fav-ico Obchodní a ser­visní spo­leč­nost v Klecanech
parker-lokace-v-cesku

Spo­lu­pra­cu­jeme s těmito univerzitami

logo_FS cvut praha_web LOGO_UJEP_CZ_RGB_min_web logo-ujak-praha_web erb-fs_web