Prodloužená záruka pro výrobky GSFE


prodlouzena-zaruka-4-plus-1-roky-na-vyrobky-parker-z-divize-gsfe-od-1-3-2018

Pro­dlou­žili jsme stan­dardní záruku v délce 12 měsíců na všechny prů­mys­lové výrobky Par­ker z divize GSFE na 60 měsíců ode dne fak­tu­race. Toto pro­dlou­žení je pod­mí­něno pro­vá­dě­ním pra­vi­del­ných kon­t­rol, ser­visu a údržby v sou­ladu se ser­vis­ními plány kon­krét­ních výrobků pro­vá­dě­ných Par­ker auto­ri­zo­va­ným ser­vis­ním partnerem.


 

Pod­mínky pro pro­dlou­že­nou záruku 1+4 roky na pro­dukty Par­ker z divize GSFE

ikona-new