Prodlužte životnost Vašeho těsnění


material-pro-tesneni-nobrox-parker-webVýrobní divize Par­ker Prä­difa při­chází s novým ter­mo­plas­tic­kým mate­ri­á­lem nobrox® pro výrobu těs­nění, který dis­po­nuje vyni­ka­jící odol­ností proti opo­tře­bení, che­mic­kou odol­ností, elas­tič­ností a z toho vyplý­va­jící delší život­ností těs­nění, jehož výroba je navíc šetrná k život­nímu pro­středí, pro­tože při výrobě nobroxu® se zužit­ko­vává oxid uhel­natý. Nový mate­riál nobrox® je zvláště vhodný pro pou­žití jako těs­nicí, vodicí prvek či díl pro sní­žení extruze zejména pro vyso­kotla­kou hyd­rau­liku, ale i pro mnoho jiných tech­no­lo­gií těs­ni­cích sys­témů i industri­ál­ních spo­třeb­ních aplikací.

Více infor­mací o ter­mo­plas­tic­kém mate­ri­álu nobrox®, jeho vlast­nos­tech, uplat­nění a srov­nání  s poly­a­midy najdete na stránce nobrox® Ter­mo­plas­tický mate­riál pro výrobu těsnění.


Kom­pletní infor­mace k tomuto pro­duktu najdete také v kata­logu nobrox® The Ter­mo­plas­tic Mate­rial for Seals and Engi­nee­red Com­po­nents, pří­padně kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.