Elektromechanika


05110119-S-T

 

Elek­tro­me­cha­nika Par­ker tvoří důle­ži­tou sou­část glo­bální nabídky pro oblast pohybu a řízení. Elek­tro­me­cha­nické sys­témy kom­bi­nují řízení polohy s vyso­kou rych­lostí s fle­xi­bi­li­tou při­způ­so­bit sys­témy rychle se mění­cím potře­bám pří­sluš­ného prů­mys­lo­vého odvětví.

Nabí­zíme návrh a výrobu sys­témů ve dvou hlav­ních kategoriích:

Sys­témy pohonů

Kom­pletní sys­témy stří­da­vých a stej­no­směr­ných pohonů v širo­kém výko­no­vém roz­sahu od méně než 1 kW do více než 2 MW. Sys­témy obvykle obsa­hují elek­trické skříně, pomocné elek­tro­nické vyba­vení a kom­pletní doku­men­taci. Uve­dení do pro­vozu a pod­půrné služby jsou sou­částí stan­dard­ního vybavení.

Mecha­nické systémy

Máme více než 20 let zku­še­ností v oblasti kom­plet­ních dodá­vek motorů, pohonů a řídi­cích sys­témů pro mecha­nické polo­ho­vací sys­témy pro více os pohybu.  Typické apli­kace zahr­nují trans­port mate­ri­álu a por­tá­lové sys­témy typu uchop a umísti. Kromě toho navr­hu­jeme a vyrá­bíme polo­ho­vací sys­témy se zákaz­nic­kou přes­ností (úro­veň mik­ronů a dese­tin mik­ronů) , zahr­nu­jící přesná ložiska, sys­témy zpětné vazby a sys­témy pohonu, včetně řady line­ár­ních ser­vo­mo­torů Par­ker. Každý sys­tém je kom­pletně dodá­ván s motory, frek­venč­ními měniči a řídi­cími sys­témy, a může zahr­no­vat pro­gra­mo­vání a uve­dení do provozu.

 

Produkty v kategorii Elektromechanika