Aktuátory


elektromechanika-aktuatory-nahled-ETH100_ETH32

Stan­dartní aktuátory

Část mecha­nic­kých kom­po­nentů Par­ker tvoří line­ární, ver­ti­kální, telesko­pické a šrou­bové aktu­á­tory, které jsou zalo­ženy na hli­ní­ko­vém pro­filu. V závis­losti na zatí­žení se vyrábí různé veli­kosti mezi 40 mm až 180 mm. Jez­dec se pohy­buje buďto na kluz­ném ložisku, plas­tem pota­že­ných klad­kách nebo na oce­lo­vých klad­kách. Poho­nem může být kulič­kový šroub, kon­venční ozu­bený řemen nebo kom­bi­nace ozu­be­ného řemenu a ozub­nice s pastorkem.

Aktu­á­tory pro pre­cizní aplikace

Přesné aktu­á­tory a stolky Par­ker se pou­ží­vají v apli­ka­cích, kde je vyža­do­vána vysoká přes­nost a opa­ko­va­tel­nost v roz­sahu μm. Přesné aktu­á­tory a stolky jsou pohá­něny šrou­bem nebo line­ár­ním moto­rem. Všechny mecha­nické kom­po­nenty lze voli­telně dodá­vat i pro pou­žití v čis­tých pro­vo­zech. Jed­not­livé kom­po­nenty lze kom­bi­no­vat s odpo­ví­da­jí­cím pří­slu­šen­stvím a vytvá­řet tak kom­pletní systémy.

Produkty v kategorii Aktuátory