Aktuátory pro precizní aplikace


elektromechanika-precizni-aktuatory-nahled-XEFamily

 

Pokud je poža­do­vána nej­vyšší přes­nost, tedy opa­ko­va­tel­nost v roz­sahu µm, je nutné pou­žít přesné aktu­á­tory a stolky Par­ker. Aktu­á­tory a stolky pro pre­cizní apli­kace jsou pohá­něny šrou­bo­vým nebo line­ární moto­rem. Všechny mecha­nické kom­po­nenty jsou voli­telně k dis­po­zici pro pou­žití v apli­ka­cích pro čisté pro­story. Jed­not­livé přesné kom­po­nenty mohou být kom­bi­no­vány s odpo­ví­da­jí­cím pří­slu­šen­ství pro vytvo­ření kom­plet­ního systému.

 

 

 

 

Přesné aktu­á­tory se šrou­bo­vým pohonem

Řada 400XR

Přesné aktu­á­tory XR dosa­hují své vysoké přes­nosti díky pou­žití ino­va­tiv­ního vedení s kulič­ko­vými ložisky.

Typ Prů­řez (Š x V) [mm] Max. zdvih
[mm]
Max. rych­lost [m/s] Max. zatí­žení
[kg]
Axi­ální síla
[N]
Opa­ko­va­tel­nost [µm]
401XR 41 x 43 50…300 1.0 50 54…152 ±1.3
402XR 58 x 58 50…600 0.9 100 372 ±1.3
404XR 95 x 48 50…600 1.2 170 882 ±1.3
406XR 150 x 70 100…2000 1.2 630 882…1961 ±1.3
412XR 285 x 105 100…2000 1.34 1470 1961…4511 ±5.0

Přesné aktu­á­tory s line­ár­ním motorem

Řada 400LXR

Přesné aktu­á­tory s line­ár­ním moto­rem XR byly moder­ni­zo­vány na aktu­á­tory LXR, které pomocí volby “line­ární motor” při­spí­vají ke zvý­šení dyna­miky a přes­nosti polohování.

Typ Typ motoru Prů­řez
(W x H) [mm]
Max. zdvih [mm] Max. rych­lost [m/s] Trvalá / maxi­mální axi­ální síla
[N]
Max. zatí­žení
[kg]
Opa­ko­va­tel­nost [µm]
404LXR 8-pin 100 x 60 50…1000 3.0 50 / 180 45 ±1.0
406LXR 8-pin 150 x 70 50…1950 3.0 75 / 225 180 ±1.0
406LXR 12-pin 150 x 70 50…1850 3.0 110 / 330 180 ±1.0
412LXR 12-pin 285 x 105 100…3000 3.0 355 / 1000 950 ±1.0

 

Eko­no­mické aktu­á­tory se šrou­bo­vým pohonem

Řada 400XE

Vyvi­nuli jsme také cenově výhodné aktu­á­tory XE (E =Eco­nomy), pro­tože všechny aktu­á­tory pou­žité v sys­tému nemusí zajiš­ťo­vat
polo­ho­vání s maxi­mální přes­ností. Aktu­á­tor XE je kom­pa­ti­bilní s aktu­á­tory XR nebo LXR.

Typ Prů­řez (W x H) [mm] Max. zdvih [mm] Max. rych­lost [m/s] Max. zatí­žení [kg] Axi­ální síla [N] Opa­ko­va­tel­nost [µm]
402XE 57 x 36 70…220 0.45 90 127…166 ±5
403XE 80 x 45 55…655 0.8 160 264…304 ±5
404XE 95 x 48 25…700 1.5 122 588…686 ˂±20

Mini­a­turní zve­dací stolky se šrou­bo­vým pohonem

Řada ZP200

Přesný zve­dací sto­lek ZP200 je vyba­ven šrou­bo­vým poho­nem urče­ným pro zatí­žení až do 75kg. Stejně jako všechny přesné výrobky Par­ker, je také zve­dací sto­lek dodá­ván s tes­to­va­cím certifikátem.

Typ Prů­řez (W x H)
[mm]
Max. výška zdvihu
[mm]
Rych­lost
[m/s]
Max. zatí­žení
[kg]
Opa­ko­va­tel­nost
[µm]
ZP200P 200 x 60.4 25 0.44 15 ±3.0
ZP200S 200 x 60.4 25 0.44 75 ±5.0

 

Mini­a­turní stolky s line­ár­ním motorem

Řada MX80L

Navzdory malým roz­mě­rům nabízí MX80L maxi­mální výkon­nost a spo­leh­li­vost. Všechny důle­žité kom­po­nenty jsou inte­gro­vány do stolku. Srd­cem MX80L je ino­va­tivní paten­to­vaný line­ární ser­vo­mo­tor. Tento přímý pohon byl opti­ma­li­zo­ván s ohle­dem na sílu, rych­lost a zrych­lení. Vysoce přesný line­ární enko­dér je k dis­po­zici s roz­li­še­ním 10 nm až 5 µm a nabízí vyso­kou opa­ko­va­tel­nost. MX80L je zaří­zení při­pra­vené k oka­mži­tému při­po­jení s fle­xi­bil­ním kabe­lem s dél­kou 1 m.

Typ Prů­řez (W x H)
[mm]
Mate­riál Max. zdvih [mm] Max. rychlost[m/s] Trvalý / maxi­mální axi­ální síla
[N]
Max. zatížení[kg] Opa­ko­va­tel­nost [µm]
MX80LP 80 x 25 Steel 25…150 2.0 8 / 24 8 ±0.4
MX80LS 80 X 25 Alu­mi­nium 25…150 2.0 8 / 24 8 ±0.8

 

Mini­a­turní stolky se šroubem

Řada MX80S, MX45S

Mini­a­turní polo­ho­vací jed­notka MX se šrou­bo­vým poho­nem je mezi­stup­něm v sor­ti­mentu mezi vysoce dyna­mic­kými line­ár­ními motory řady MX80L a manu­ál­ním mode­lem Mx80M. MX .. S je k dis­po­zici ve dvou vari­an­tách, a to buď s vysoce účin­ným šrou­bo­vým poho­nem, nebo s přes­ným kulič­ko­vým vřetenem.

Typ Prů­řez (W x H)
[mm]
Pohon Max. zdvih [mm] Rych­lost [m/s] Max.axiální síla [N] Max. zatí­žení [kg] Opa­ko­va­tel­nost [µm]
MX80SP 80 x 35 Ball­screw 25…150 0.1 123 8 ±1.5
MX80SS 80 x 35 Lead­screw 25…150 0.2 44 8 ±5.0
MX45SP 45 x 25 Ball­screw 5…25 0.03 40 7 ±1.0
MX45SS 45 x 25 Lead­screw 5…25 0.02 40 7 ±2.0

 

Mini­a­turní stolky s mik­ro­me­t­ric­kým pohonem

Řada MX80M

Přesný mik­ro­metr pro ručně ovlá­dané polo­ho­vání z místa na místo po line­ární dráze. Zaří­zení s vol­ným pohy­bem jsou ide­ální pro hladké a přesné line­ární vedení s níz­kým třením.

Typ Prů­řez (W x H)
[mm]
Mate­riál Max. pra­covní zdvih
[mm]
Max. zatí­žení
[kg]
MX80M 80 x 25 Alu­mi­nium 50 20

 

Line­ární motory řady R

Line­ární motory Iron­core (železné jádro) s paten­to­va­nou tech­no­lo­gií anti­cog vytvá­řejí velké síly potřebné v řadě prů­mys­lo­vých apli­kací a to bez drs­nosti pohybu, která je často spo­jo­vána s tra­dič­ními line­ár­ními motory tohoto typu. S roz­sa­hem sil od 40 N až do špi­ček dosa­hu­jí­cích hod­not 7433 N je tato řada velmi vhodná pro široký roz­sah apli­kací s nesmírně nároč­nými požadavky.

Nabí­zíme modu­lární mag­ne­tické dráhy pro neo­me­ze­nou délku pohybu. Modul konek­toru motoru s Hallo­vými sen­zory uvnitř umož­ňuje rych­lou a jed­no­du­chou mon­táž sni­žu­jící cel­kové náklady na údržbu. Kabely s vyso­kou pruž­ností jsou stan­dar­dem. Chod prak­ticky bez mag­ne­tic­kého odporu kom­bi­no­vaný s výkon­nou tech­no­lo­gií Iron­core činí z této řady motorů vyni­ka­jící volbu pro vysoké síly a ultra-hladké pohyby.

 

Line­ární aktu­á­tory řady HD

Line­ární stolky typu HD jsou robustní polo­ho­vací stolky (s pre­cizní přes­ností), které lze snadno insta­lo­vat a udr­žo­vat. Robustní kon­strukce začíná s hlu­bo­kým kaná­lem extru­do­va­ného těla a vozí­kem, které vyka­zují vyni­ka­jící pev­nost v ohybu a tuhost.

Line­ární ložiska a kulič­kový šroub jsou přes­nými kom­po­nenty zvo­le­nými pro zajiš­tění vysoké život­nosti při pro­vozu v nároč­ných pod­mín­kách. Řada HD také zahr­nuje krytí IP30, které chrání vnitřní kom­po­nenty před vnik­nu­tím nečis­tot. Řadu HD lze velmi jed­no­duše pou­žít. Jako sou­část kon­fi­gu­ro­va­tel­ného objed­na­cího čísla si uži­va­tel může zvo­lit pří­slu­šen­ství jako šrou­bové vedení, sen­zory výchozí polohy a mez­ních hod­not, bez­peč­nostní brzdu pro pří­pad poru­chy a ori­en­taci motoru.