Paletové manipulační roboty - gantry roboty


Gantry-robot

Gan­try roboty nabí­zejí sta­veb­ni­cový sys­tém pro základní sys­témy mani­pu­lace — vyrov­nání, pře­mís­ťo­vání a sto­ho­vání balíků na paletě až do hmot­nosti 50 kg.

Pale­tové mani­pu­lační roboty s ozna­če­ním PPR50 jsou vhodné pro pou­žití při séri­ové výrobě léčiv, potra­vin a nápojů, ale i další odvětví, jako třeba logis­tika. Všechny kom­po­nenty jsou slu­či­telné s čis­tými pro­sto­rami, proto jsou mani­pu­lační roboty PPR50 vhodné i pro výrobní závody s přís­nými hygi­e­nic­kými požadavky.

Zde jsme se zamě­řili na něko­lik indi­vi­du­ál­ních jed­not­li­vých typů, abychom zajis­tili jed­no­du­chý a bez­pečný sys­tém výběru. Stačí tedy pouze vybrat vhodný základní sys­tém s poža­do­va­nými funk­cemi. Kom­po­nenty budou při­způ­so­beny přímo ve výrobě. Tím se mini­ma­li­zuje roz­sah admi­nis­tra­tivy pro plá­no­vání a výpo­čet projektů.

Gantry robot

Gan­try robot

Základní por­tál obsa­huje line­ární aktu­á­tory s namon­to­va­nou pře­vo­dov­kou a mon­tážní pří­slu­šen­ství. Mani­pu­lační roboty PPR50 jsou vyba­veny třemi line­ár­ními osami X, Y, Z a voli­telně mohou mít také pří­dav­nou osu rotace C. Telesko­pická osa Z mini­ma­li­zuje ver­ti­kální poža­davky na pro­stor, voli­telná osa C umož­ňuje rotaci kolem ver­ti­kální osy, a tím je umož­něna změna ori­en­tace jed­not­li­vých balení.

Kromě základ­ního por­tálu lze objed­nat kom­pletní sadu pohonu. Ta se skládá z:

  • Motoru
  • Řídicí jed­notky, moduly napá­jení, sady zásuvek
  • Kabelu motoru a zpětné vazby

Jako voli­telné pří­slu­šen­ství je k robo­tům dodá­ván i inte­gro­vaný kame­rový sys­tém, který lze pou­žít při roz­ba­lo­vání, pokud je poža­do­vána regis­trace balíků a palet.

Na přání můžeme dodá­vat zákaz­nicky při­způ­so­bené sys­témy včetně cha­pa­del, skříně, řízení a oce­lo­vého rámu!

 

 


 Podrob­nější tech­nické infor­mace ke Gan­try robo­tům / parker.com