Standartní aktuátory


elektromechanika-standartni-aktuatory-nahled-ETH032-125

Aktu­á­tory s ozu­be­nými řemeny

Aktu­á­tory Par­ker LCB, HLE a HPLA s ozu­be­nými řemeny lze jed­no­duše vzá­jemně kom­bi­no­vat i s hře­be­no­vými nebo ver­ti­kál­ními aktu­á­tory. Široký výběr pří­slu­šen­ství umož­ňuje vytvá­řet mani­pu­lační sys­témy z kom­po­nentů Par­ker. Jsou k dis­po­zici line­ární aktu­á­tory pro kaž­dou apli­kaci a úkol. Všechny aktu­á­tory s ozu­be­ným řeme­nem mají vyso­kou dyna­miku a jsou prak­ticky bez­údrž­bové. Vyrá­bějí se v sedmi veli­kos­tech od 40 x 40mm do 180 x 180mm.

Šrou­bové aktuátory

Elek­trické válce ETH uza­ví­rají mezeru mezi pne­u­ma­tic­kými a hyd­rau­lic­kými aktu­á­tory a jsou vhodné pro jejich záměnu v řadě apli­kací poža­du­jí­cích zvý­šení spo­leh­li­vosti výrob­ního pro­cesu. Pokud se zahr­nou do kal­ku­lací náklady na vzduch a olej, tak se často zjistí, že elek­tro­me­cha­nické sys­témy jako jsou elek­trické válce ETH nabí­zejí daleko eko­no­mič­tější řešení. V kom­bi­naci s širo­kým výbě­rem pří­slu­šen­ství nabí­zejí řadu mož­ností a oblastí využití.

Elek­trické válce ETH s cer­ti­fi­kací ATEX mají mimo­řádně vysoký výkon a jsou k dis­po­zici ve čtyřech veli­kos­tech od ISO 032, přes 050 a 080 po 100. Tyto válce nabízí tlač­nou sílu do 56 000 N při zdvihu až 2000 mm s opa­ko­va­tel­ností ± 0,03 mm a zrych­le­ním dosa­hu­jící 10 m/s².

Řada ETH ATEX má cer­ti­fi­kaci pro zaří­zení sku­piny II, kate­go­rie 2 v pro­středí s nebez­pe­čím výbuchu plynu. Spolu se ser­vo­mo­tory řady EX (cer­ti­fi­ko­vané ATEX) tvoří kom­pletní řešení pro tyto rizi­kové aplikace.

PowerRod aktu­á­tory

Aktu­á­tor PRA PowerRod byl vyvi­nut pro pou­žití v prů­mys­lo­vých auto­ma­ti­zač­ních sys­té­mech, kde je nutné dosa­ho­vat růz­ných poloh. Moto­rový pohon PRA je cenově velmi efek­tivní alter­na­ti­vou ke vzdu­cho­vým vál­cům při pou­žití v apli­ka­cích vyža­du­jí­cích vyso­kou fle­xi­bi­litu a řízení. PRA jsou vhodné pro všechny tažné, tlačné a zve­dací apli­kace. Interní suché ložisko zajiš­ťuje čistý a tichý bez­údrž­bový pro­voz. I bez pří­dav­ného chla­zení lze dosáh­nout dlou­hých pro­voz­ních cyklů.

ETT — elek­trické line­ární tubu­lární motory

ETT je aktu­á­to­rem s line­ár­ním moto­rem s přímým tahem, který je ide­ální pro všechny druhy line­ár­ních mani­pu­lací a apli­kací typu vezmi a polož. Jde o nákla­dově efek­tivní a ener­ge­ticky účin­nou alter­na­tivu pne­u­ma­tic­kých válců v apli­ka­cích, které vyža­dují větší fle­xi­bi­litu a řízení.

U ETT je line­ární pohyb gene­ro­ván přímo bez nut­nosti mecha­nic­kých pře­no­so­vých prvků jako jsou kulič­kové šrouby, ozu­bené řemeny a pře­vo­dovky. Tubu­lární motor má dva hlavní kom­po­nenty; rotor (hří­del) a sta­tor s inte­gro­va­nou zpět­nou vaz­bou (těleso). Hří­del je vyro­bena z nere­zové oce­lové trubky s vesta­vě­nými neo­dy­mo­vými mag­nety, které jsou díky svému vyso­kému výkonu schopny zajis­tit značné hod­noty tahu až do 512 N. Hlavní těleso se skládá z vinutí sta­toru, z elek­tro­niky zpětné vazby a vysoce výkon­ných loži­sek. Hlav­ním pří­no­sem kon­strukce ETT je, že bez pří­dav­ného chla­zení jsou možné dlouhé a/nebo těžké cykly pro­vozu. Třída krytí IP67 umož­ňuje pou­žit tubu­lární motor ETT v nároč­ných pod­mín­kách okol­ního prostředí.

Gan­try roboty

Gan­try roboty nabí­zejí sta­veb­ni­cový sys­tém pro základní sys­témy mani­pu­lace. Zde jsme se zamě­řili na něko­lik indi­vi­du­ál­ních jed­not­li­vých typů, abychom zajis­tili jed­no­du­chý a bez­pečný sys­tém výběru. Stačí tedy pouze vybrat vhodný základní sys­tém s poža­do­va­nými vol­bami. Kom­po­nenty budou při­způ­so­beny přímo ve výrobě. Tím se mini­ma­li­zuje roz­sah admi­nis­tra­tivy pro plá­no­vání a výpo­čet projektů.

Na přání můžeme dodá­vat zákaz­nicky při­způ­so­bené sys­témy včetně cha­pa­del, skříně, řízení a oce­lo­vého rámu!

Kom­pletní infor­mace o tomto pro­duktu najdete na stránce Pale­tové mani­pu­lační roboty — gan­try roboty.

 Podrob­nější tech­nické infor­mace ke Gan­try robo­tům / parker.com


Delta roboty

Delta roboti Par­ker jsou vysoce fle­xi­bilní a byli vyvi­nuti pro vysoce náročné výrobní ope­race s nepře­tr­ži­tým pro­vo­zem. V řadě pří­padů tito Delta roboti mohou být roz­ší­řeni o sto­ho­vací jed­notky, poda­vače kar­tónů nebo uza­ví­rací jed­notky. V závis­losti na spe­ci­fic­kých apli­ka­cích lze do Delta robotů inte­gro­vat i jiné sys­témy dle poža­davků zákazníka.