Elektrické motory


elektromechanika-elektricke-motory-nahled-MH105

Ser­vo­mo­tory s níz­kým momen­tem setr­vač­nosti SMB/SMH

Bez­ko­mu­tá­to­rové vysoce dyna­mické ser­vo­mo­tory řady SMB/SMH byly vyvi­nuty za úče­lem kom­bi­nace ino­vační tech­no­lo­gie Par­ker Han­ni­fin s extrémně vyso­kým výko­nem. Díky vyu­žití tech­no­lo­gie “vystu­pu­jí­cích pólů” byly roz­měry motoru dras­ticky sní­ženy a bylo dosa­ženo znač­ných výhod. V porov­nání s běž­nými bez­ko­mu­tá­to­ro­vými ser­vo­mo­tory je spe­ci­fický točivý moment o cca 30 % vyšší, kon­strukční veli­kost je pod­statně menší a v důsledku toho jsou extrémně nízké setr­vačné momenty rotoru. Díky vysoké kva­litě mag­netů neodym-železo-boru a metody zapouz­dření, kte­rou jsou tyto mag­nety upev­něny na hří­deli, mohou ser­vo­mo­tory řady SMB/SMH dosa­ho­vat vyso­kého zrych­lení a dokáží odo­lá­vat vyso­kému zatí­žení, aniž by se ris­ko­valo odmag­ne­to­vání nebo uvol­nění mag­netů. Spe­ci­fické apli­kace kon­strukční řady SMB/SMH zahr­nují všechny druhy auto­ma­ti­zač­ních zaří­zení, pře­de­vším však oba­lový mani­pu­lační prů­mysl, jakožto i všechny apli­kace vyža­du­jící velmi vysoké dyna­mické výkony a velmi malé momenty setrvačnosti.

Ser­vo­mo­tory MB/MH

Řada ser­vo­mo­torů MB/MH se dodává pro roz­sah momentu 0,2 až 285Nm s otáč­kami až 10 000ot/min a zahr­nuje cel­kem 75 modelů se 6 růz­nými kon­strukč­ními veli­kostmi. Díky vysoké kva­litě a výko­no­vým schop­nos­tem mag­netů z neodym-železo-boru a metodě zapouz­dření, pomocí které jsou tyto mag­nety upev­něny na hří­deli, může dosa­ho­vat řada MB/MH vyso­kého zrych­lení a zatí­žení, aniž by se ris­ko­valo odmag­ne­to­vání nebo uvol­nění mag­netů. Kromě toho má uži­va­tel mož­nost výběru něko­lika veli­kostí hří­delí a pří­rub, což usnad­ňuje pou­žití pro libo­vol­nou apli­kaci. Vel­ko­ryse dimen­zo­vané mecha­nické kom­po­nenty, nízké momenty setr­vač­nosti a extrémně odolné mecha­nické pro­středí s širo­kou nabíd­kou nej­růz­něj­ších vari­ant umož­ňuje pou­ží­vat řadu MB/MH ve skoro všech oblas­tech, ve kte­rých jsou nezbyt­ným před­po­kla­dem vysoká dyna­mika a abso­lutní spo­leh­li­vost, typické pro auto­ma­ti­zační zaří­zení, oba­lový prů­mysl, mani­pu­laci s mate­ri­á­lem a oblasti ve kte­rých jsou poža­do­vány rychlé pohyby v osách a syn­chro­ni­zace poloh.

Ser­vo­mo­tory řady NK

Bez­ko­mu­tá­to­rové ser­vo­mo­tory Par­ker kom­bi­nují výji­meč­nou přes­nost a kva­litu pohybu, vlast­nosti vysoké dyna­miky a velmi kom­paktní roz­měry. Řada ser­vo­mo­torů NK je ino­vač­ním při­způ­so­be­ním ke kon­strukci strojů a umož­ňuje kom­pletní začle­nění ser­vo­mo­toru do mecha­nismu stroje jed­no­du­chým a cenově výhod­ným řeše­ním. Řada NX se dodává se širo­kou řadou toči­vých momentů a otá­ček, voli­tel­ného pří­slu­šen­ství a mož­nosti při­způ­so­bení, vytvá­ře­jící ide­ální řešení pro vět­šinu apli­kací v servo sys­té­mech. Řada NV jsou kom­paktní ser­vo­mo­tory spe­ci­álně kon­stru­o­vané pro pro­voz s vyso­kými otáč­kami. Řada EX je řadou ser­vo­mo­torů s per­ma­nent­ními mag­nety kon­stru­o­va­nou pro pou­žití ve výbušné atmo­sféře a zajiš­ťu­jící robustní ochranu proti výbuchu.

Podrob­nější tech­nické infor­mace k ser­vo­mo­to­rům řady NK / parker.com


Bez­rá­mové ser­vo­mo­tory SKW

Motory SKW jsou kom­paktní syn­chronní ser­vo­mo­tory s vyso­kou dyna­mi­kou a per­ma­nent­ním buze­ním pro apli­kace u hří­delí až do 20 kW. Dodá­vají se jako sepa­rátní kom­po­nenty pro inte­graci do strojů a nabí­zejí kon­stantní zatí­ži­tel­nost toči­vým momen­tem ve vel­kém roz­sahu otáček.

Bez­rá­mové AC motory HKW

Motory HKW jsou per­ma­nent­ními mag­nety buzené vysoce výkonné syn­chronní ser­vo­mo­tory pro apli­kace na hří­de­lích do 230 kW. Dodá­vají se jako sepa­rátní kom­po­nenty pro inte­graci do strojů, jejich tech­nika zesla­bení buzení umož­ňuje dosáh­nout vysoké točivé momenty při níz­kých otáč­kách a velmi vysoké maxi­mální otáčky při kon­stant­ním výkonu.

Bez­rá­mové ser­vo­mo­tory TK

Dodá­vají se jako sepa­rátní rotor a sta­tor určené pro inte­graci do mecha­nické kon­strukce stroje. Řada motorů TK usnad­ňuje kon­strukci, sni­žuje náklady, zvy­šuje přes­nost a má oproti stá­va­jí­cím řeše­ním výhody v mimo­řádné robust­nosti. Know-how spo­leč­nosti Par­ker se pro­je­vuje jak v kon­strukci, tak ve výrobě těchto motorů a proto lze dodá­vat řadu TK jako kom­pletní pod­se­stavu včetně rámu, sys­tému chla­zení, loži­sek, zpět­no­va­zeb­ních sen­zorů apod.

Torque motory ST

Tyto motory jsou kon­stru­o­vány pro pou­žití u nových prů­mys­lo­vých apli­kací. Spo­leč­nost Par­ker před­sta­vila přímo pohá­něné motory ST s níz­kou setr­vač­ností a velmi vyso­kou akce­le­rací, dodá­va­jící se ve třech roz­mě­rech, 145 mm, 190 mm a 300 mm, s dutou nebo pev­nou hří­delí a o prů­mě­rech 60 mm až 75 mm.

Jme­no­vité krou­ticí momenty jsou v roz­sahu 15 Nm až 235 Nm, na základě při­ro­ze­ného prou­dění vzdu­chu. Špič­kové hod­noty krou­ti­cího momentu dosa­hují od 55 Nm do 1161 Nm. V závis­losti na typu vinutí mají tyto motory jme­no­vité otáčky 200, 500, 800, 1000 nebo 1500 ot./min. a nabí­zejí mimo­řádně ply­nulé otá­čení při níz­kých otáčkách.

Řada ST s prů­měry 145 mm, 190 mm a 300 mm má poměr toči­vého momentu k hmot­nosti až 3,7 Nm/kg a poměr špič­ko­vých hod­not toči­vého momentu k hmot­nosti až 18 Nm/kg.

Torque motor kity

Kity bez­rá­mo­vých motorů řad STK a K jsou ide­ál­ním řeše­ním pro stroje vyža­du­jící vysoké výkony v ome­ze­ném pro­storu. Motory umož­ňují pří­mou inte­graci do zaří­zení a sni­žují tak jeho roz­měry, hmot­nost a slo­ži­tost. Důsled­kem pou­žití bez­rá­mo­vých motorů je menší a spo­leh­li­vější sys­tém. Řady STK a K pod­po­rují apli­kace vyža­du­jící duté hří­dele vět­šího prů­měru s prs­ten­co­vou technologií.

Přímo pohá­něné motory jako je řada STK a K posky­tují vyšší dyna­mic­kou tuhost, což je způ­so­beno eli­mi­nací vůlí v upev­nění hří­dele. Kon­strukce těchto motorů umož­ňuje kon­struk­té­rům vyu­ží­vat výhody v podobě níz­kých nákladů, zvý­šení spo­leh­li­vosti a zlep­šení výkonu. Bez­rá­mové motory jsou finančně nej­e­fek­tiv­něj­ším dostup­nou vol­bou. Šetří pro­stor a náklady díky tomu, že nevy­ža­dují k uchy­cení kon­zole a pří­davná ložiska.

Vyso­ko­rych­lostní tes­to­vací motory MGV

Řada přímo pohá­ně­ných ser­vo­mo­torů MGV je spe­ci­álně kon­stru­o­vána pro apli­kace vyža­du­jící vysoké otáčky a níz­kou setr­vač­nost. Motory MGV lze najít v řadě tes­to­va­cích zaří­zení auto­mo­bi­lo­vých nebo letec­kých kom­po­nentů (star­téry, čer­pa­dla, alter­ná­tory, převodovky…).

Motory MGV jsou vysoce rychle rea­gu­jící a mají vyni­ka­jící dyna­mické vlast­nosti, proto jsou ide­ální pro pou­žití při růz­ných tes­to­vá­ních, např. spa­lo­va­cích motorů.

Kro­kové motory SY

Kro­kové motory řady SY jsou dvou­fá­zové kro­kové motory a jsou kon­stru­o­vány pro prů­mys­lové apli­kace. Dodá­vají se verze s vol­nými vodiči a se svor­kov­nicí, enko­déry lze objed­nat jako voli­telné příslušenství.

Vysoko výko­nové DC ser­vo­mo­tory RS

Pou­žití vysoce ener­ge­tic­kých mag­netů u stej­no­směr­ných motorů RS v kom­bi­naci s pohony RTS umož­ňuje pou­žití v apli­ka­cích, kde je poža­do­váno velmi kom­paktní řešení a velmi vysoká úro­veň dynamiky.

Nízko nákla­dové DC ser­vo­mo­tory RX

Stej­no­směrné ser­vo­mo­tory RX kom­bi­no­vané s pohony RTS zajiš­ťují eko­no­mické řešení pro skoro všechny servo apli­kace. Jsou také čás­tečně vhodné pro sys­témy s níz­kým výko­nem v pro­sto­rách s čis­tou atmosférou.

DC ser­vo­mo­tory s dis­ko­vou kot­vou AXEM

Motory AXEM, kte­rých již bylo vyro­beno více než 2 mili­óny kusů, jsou celo­svě­tově nej­roz­ší­ře­něj­šími ser­vo­mo­tory. Jejich rotor vyro­bený pouze z mědi a izo­lač­ních mate­ri­álů, má vyso­kou dyna­miku a exce­lentní mož­nost řízení pohybu při níz­kých otáč­kách a sou­časně vysoce klid­ném chodu. Je však robustní, vysoce účinný a bezúdržbový.