Frekvenční měniče


ACdrive_Family

AC pohony

AC pohony jsou glo­bál­ním řeše­ním pro zvý­šení pro­duk­ti­vity a úspory energie.

Stří­davé pohony Par­ker (0,2kW až 2000kW) jsou kon­stru­o­vány pro spl­nění poža­davků sou­čas­ných inže­nýr­ských výzev a pro zajiš­tění vyni­ka­jí­cího cho­vání motoru z hle­diska řízení otá­ček a momentu. Tech­no­lo­gie pohonu Par­ker jsou zalo­ženy na prin­ci­pech jed­no­du­chosti, spo­leh­li­vosti, fle­xi­bi­lity a způ­so­bi­losti pro řešení pohonu od jed­no­du­chého řízení, přes pro­cesní lin­kové apli­kace s vyu­ži­tím více motorů, až po vysoce výkonné kon­verzní sys­témy typu „grid – tie“.

DC pohony

Spo­leč­nost Par­ker pomáhá svým zákaz­ní­kům na základě více než 40 let celo­svě­to­vých zku­še­ností se zvy­šo­vá­ním pro­duk­ti­vity a sni­žo­vá­ním ener­ge­tické spo­třeby pomocí robustní řady stej­no­směr­ných pohonů.  Frek­venční měniče Par­ker v této oblasti jsou pro­dá­vány, pod­po­ro­vány a ser­vi­so­vány na celém světě a nabí­zejí řešení od jed­no­du­chého řízení otá­ček až po kom­plexní koor­di­no­vané pro­cesní řízení s více motory. DC pohony Par­ker lze snadno kon­fi­gu­ro­vat a uvá­dět do pro­vozu, mají jed­no­du­ché, ale fle­xi­bilní kon­fi­gu­rační nástroje na bázi funkč­ních bloků a zajiš­tě­nou konek­ti­vi­tou do všech hlav­ních prů­mys­lo­vých sběrnic.

Produkty v kategorii Frekvenční měniče