AC pohony / střídavé pohony


ACdrive_Family

 

Frek­venční měniče zajiš­ťují  přesné, koor­di­no­vané řízení otá­ček, často i mezi více osami motorů, aby byla zajiš­těna syn­chro­ni­zace pohonů u výrob­ních linek. Pohony s vari­a­bilní frek­vencí lze snadno kon­fi­gu­ro­vat a uvá­dět do pro­vozu pomocí jed­no­du­chých a fle­xi­bil­ních kon­fi­gu­rač­ních nástrojů na bázi funkč­ních bloků a mož­nostmi pro­po­jení se všemi hlav­ními prů­mys­lo­vými sběr­ni­cemi (např. Pro­fi­net, Pro­fi­bus, Devi­ce­Net, Ether­Cat a Powerlink).

Pou­žití pohonu s vari­a­bil­ními otáč­kami u apli­kací s tra­dičně pev­nými otáč­kami, jako napří­klad u čer­pa­del, ven­ti­lá­torů a kom­pre­sorů, může při­nést až 30% úsporu ener­gie. V praxi řada ener­ge­tic­kých spo­leč­nosti a vlád­ních agen­tury posky­tuje finanční pobídky u inves­tic do tech­no­lo­gii VSD.

Pohony AC často najdete v „čis­tých“ řeše­ních, vyu­ží­va­jí­cích Active Front End a u linek rege­ne­rač­ních tech­no­lo­gií díky dal­ším úspo­rám ener­gie vzni­ka­jí­cím při řízení účiníku.

Stan­dartní stří­davé pohony AC30

Stří­davé pohony AC30 pokrý­vají výko­nový roz­sah od 0,75 kW do 250 kW a k dis­po­zici jsou také v pro­ve­dení se sní­ma­čem pulzů pro mož­nost zpětné vazby. Stří­davé pohony s frek­venč­ním měni­čem AC30 posky­tují kom­plexní a cenově efek­tivní řízení buď stří­da­vých asyn­chron­ních motorů, anebo ser­vo­mo­torů s per­ma­nent­ními mag­nety (PMAC). Důle­žité roz­ší­ření roz­sahu funkč­ních vlast­ností před­sta­vuje zave­dení voli­tel­ného modulu zpětné vazby pro pulzní sní­mače, díky kte­rému lze pou­žít pohon v řízení s uza­vře­nou smyč­kou místo pohonu s ote­vře­nou smyč­kou. To umož­ňuje opti­ma­li­zaci ve vysoce dyna­mic­kých apli­ka­cích, jako jsou napří­klad navi­jáky a jeřáby, kde otáčky nebo moment motoru vyža­dují přesné řízení.

Díky inte­gro­vané funkci moni­to­ro­vání spo­třeby ener­gie dokáže ino­vo­vaná řada pohonů AC30 při­způ­so­bit otáčky motoru podle mění­cích se poža­davků jejich apli­kace, čímž se pod­po­ruje sní­žení spo­třeby ener­gie. To nejen šetří peníze, ale také zvy­šuje mecha­nic­kou život­nost motorů, čer­pa­del, ven­ti­lá­torů a při­dru­že­ných zaří­zení, jako jsou např. potrubní systémy.

Navzdory jed­no­du­ché kon­strukci pohonů AC30 nevzni­kají v oblasti funkč­ních vlast­ností žádné kom­pro­misy. Uži­va­telé mohou napří­klad vyu­ží­vat inte­gro­vaná makra pro celou řadu apli­kací a soft­wa­rový nástroj Par­ker Drive Deve­lo­per (PDD) na bázi Code­Sys, který jim umož­ňuje vytvá­řet sofis­ti­ko­vané funkce PLC, jež by dříve vyža­do­valy nasa­zení samo­stat­ného PLC sys­tému. Kromě toho lze díky fle­xi­bilní a vysoce modu­lární kon­strukci jed­no­duše vyu­žít širo­kou škálu komu­ni­kač­ních mož­ností, jako jsou Pro­fi­net, Pro­fi­bus a Ether­CAT spo­lečně s moduly pří­dav­ných I/O.

Nový frek­venční měnič AC30 s výko­nem až do 250 kW


Micro Drive AC10

Pohony řady AC10 nabízí jed­no­du­ché řízení motoru v běž­ných apli­ka­cích vyža­du­jící řízení otá­ček nebo momentu v roz­sahu výkonu od 0,2 do 15 kW. Díky svým roz­mě­rům se ide­álně hodí jako pohonná jed­notka pro doprav­níky, odstře­divky, ven­ti­lá­tory, míchače, balicí i tex­tilní stroje.

AC10 posky­tuje opti­mální řešení pro výrobce strojů, kteří hle­dají cenově efek­tivní pohon s frek­venč­ním měni­čem bez kom­pro­misů. K mnoha funkč­ním výho­dám AC10 Micro Drive patří napří­klad vek­to­rový režim s auto­ma­tic­kým ladě­ním, který řídí zaří­zení vedle běž­ného ovlá­dání motoru V/Hz. Tato pokro­čilá funkce umož­ňuje uži­va­te­lům zajis­tit lepší dyna­mické řízení otá­ček nebo toči­vého momentu pro své apli­kace a zajis­tit přes­nost řízení otá­ček v roz­mezí 0,5 % a momentu 5 %.

Mezi další důle­žité funkce patří výstupní frek­vence až 650 Hz, tří­fá­zové napá­jení 400 V ve všech veli­kos­tech a mož­nost plného, 150% pře­tí­žení po dobu 1 minuty. Kromě toho je AC10 navr­žen tak, aby se díky inte­gro­vané nume­rické klá­ves­nici sní­žil čas a roz­sah prací potřeb­ných k insta­laci, nasta­vení a uve­dení do provozu.

Micro Drive nabízí velké úspory elek­trické ener­gie díky pou­žití frek­venč­ního měniče. Díky ply­nu­lej­šímu spouš­tění a zasta­vo­vání pra­vi­del­ného cyk­lic­kého zatí­žení rov­něž nabízí lepší spo­leh­li­vost a delší život­nost. Spe­ci­ální úprava ploš­ných spojů pohonu AC10 zajiš­ťuje odol­nost i ve velmi nároč­ných pod­mín­kách pro­středí třídy 3C3, s nimiž mají mnohé jiné pohony této třídy značné pro­blémy.  Ide­ál­ním doplň­kem pro Micro Drive AC10 je MR řada stří­da­vých asyn­chron­ních motorů Par­ker s tří­dou účin­nosti IE2 a výko­no­vým roz­sa­hem začí­na­jí­cím hod­no­tou 0,09 kW.

Ino­vo­vaný frek­venční měnič AC10 s kry­tím IP66 a výko­nem až do 90 kW