DC pohony / stejnosměrné pohony


DCanalogue_hq

Nabí­zíme široký sor­ti­ment výrobků  stej­no­směr­ných pohonů k zajiš­tění maxi­mální fle­xi­bi­lity a zlep­šení funkč­ních vlast­ností. Pro­dukty Par­ker pro stej­no­směrné pohony vyho­vují pro řadu prů­mys­lo­vých aplikací.

Při pou­žití stejné archi­tek­tury jako má náš aktu­ální sor­ti­ment výrobků stří­da­vých pohonů, zajiš­ťuje řada digi­tál­ních stej­no­směr­ných pohonů u prů­mys­lo­vých apli­kací stejně vyso­kou úro­veň funkč­nosti, jako mají srov­na­telné sys­témy stří­da­vých pohonů a záro­veň uži­va­teli umož­ňuje inte­gro­vat jak stří­davé, tak stej­no­směrné pohonné sys­témy v jed­nom stroji se stej­ným roz­hra­ním a softwarem.

Při moder­ni­zaci stá­va­jí­cích apli­kací stej­no­směr­ných motorů za digi­tální stej­no­směrné pohony Par­ker lze i nadále vyu­ží­vat výhody fle­xi­bilní ovlá­dací plat­formy a vysoký výkon pohonu.