Převodovky


Planetová převodovka PR/RS

Přesné pla­ne­tové pře­vo­dovky řady PS/RS

Pla­ne­tové pře­vo­dovky se šik­mým ozu­be­ním mají kon­strukční zlep­šení pro vysoko výko­nové apli­kace. Pře­vo­dovky PS/RS mají vzá­jemně pře­depnutá kulič­ková ložiska s koso­úh­lým sty­kem pro vysoké zachy­cení radi­ální zátěže při vyso­kých otáč­kách pohonu. Kon­strukční zlep­šení zahr­nují kromě toho také jeh­lová ložiska zajiš­ťu­jící vyso­kou život­nost. Změny vnitřní kon­strukce a opti­ma­li­zo­vaná geo­me­t­rie pře­vodů jsou zákla­dem pro uni­ver­zální mon­tážní polohu. Sady adap­térů, které lze pou­žít pro různé řady pře­vo­do­vek, umož­ňují dosáh­nout krát­kých časů dodá­vek a jed­no­du­ché mon­táže na ser­vo­mo­tory. Mon­táž na libo­vol­ných ser­vo­mo­to­rech se jed­no­duše pro­vádí na prin­cipu A-B-C.

Eko­no­mické pla­ne­tové pře­vo­dovky – PE

PLE je per­fektní eko­no­mic­kou alter­na­ti­vou k pře­vo­dov­kám PS. Tato pla­ne­tová pře­vo­dovka byla spe­ci­álně kon­stru­o­vána pro všechny apli­kace, kde není mimo­řádně důle­žitá nízká zpětná vůle.