Řídicí a zobrazovací jednotky


ridici-a-zobrazovaci-technika-HMI8Panel

ACR9640 — řídicí jed­notky s pří­poj­kou Power­link, IEC61131-3

Řada ACR EPL je u spo­leč­nosti Par­ker pré­mi­o­vou řadou nezá­vis­lých regu­lač­ních jed­no­tek pohonu schop­ných řízení pohybu v 16 osách. Konek­ti­vita a komu­ni­kační funkce dávají ACR EPL fle­xi­bi­litu pro pou­žití v široké řadě stroj­ních archi­tek­tur. ACR EPL exce­luje v nezá­vis­lých stro­jích a v řídi­cích jed­not­kách pohonu při zajiš­tění roz­hraní s PC nebo při práci s jed­not­kami PLC. Výkonný DSP činí z ACR EPL vyni­ka­jící mul­ti­taskin­go­vou řídicí jed­notku pro servo ovlá­dání. ACR EPL zahr­nuje snadno pou­ži­telné nástroje pro vývoj pro­jektů, které umož­ňují rychlé a efek­tivní vytvá­ření apli­kací a jejich údržbu. ACR EPL je řeše­ním pro nezá­vislé apli­kace vyža­du­jící vyni­ka­jící funkční vlast­nosti v prů­mys­lo­vém pou­žití při zajiš­tění jed­no­du­chého pou­žití. ACR9640 je kom­paktní, z hle­diska nákladů efek­tivní řídicí jed­not­kou EPL včetně pří­pojky pro Ether­net, USB a obsa­huje také hub s 2 porty pro při­po­jení ETHERNET Power­link. V/V lze při­dat pomocí CANo­pen nebo lze vyu­ží­vat vstupy a výstupy u frek­venč­ního měniče EPL. ETHERNET Power­link roz­ši­řuje řadu ACR EPL při­dá­ním řídicí jed­notky pro pohyb v reál­ném čase přes stan­dardní hard­ware Ether­net. Vysoce rychlá digi­tální komu­ni­kační síť zajiš­ťuje maxi­mální funkční vlast­nosti stroje a mož­nosti kon­fi­gu­rací při sní­žení časů pro uvá­dění do pro­vozu a kom­plex­nosti montáže.

C3 powerPLmC-E30 - řídicí jed­notky s CANo­pen, IEC61131-3

Compax3 power­PLmC je sys­tém řízení pro kom­bi­no­vané PLC, pohy­bové a vizu­a­li­zační úkoly. CANo­pen kom­bi­nuje sběr­ni­cové kom­po­nenty s CANo­pen mas­ter “Compax3 power PLmC”. Pro účely řízení je k dis­po­zici výko­nová řada povelů na bázi IEC61131-3. Pro­gra­mo­vání se pro­vádí ve vysoce výkon­ném pro­gra­mo­va­cím sys­tému “CoDe­Sys” přes Ether­net. Imple­men­tace pohy­bo­vých úkolů je pod­po­ro­vána funkč­ními moduly PLCopen.

Inter­act Xpress — HMI s dote­ko­vou obra­zov­kou s inte­gro­va­ným webo­vým serverem

Dis­tri­bu­o­vaný HMI je vysoce kva­litní sadou řady XPR Power­Station nabí­ze­jící hardwarové/softwarové řešení, které zjed­no­du­šuje dis­tri­bu­o­vané apli­kace HMI při sní­žení nákladů. Dodá­vají se panely TFT s dote­ko­vou obra­zov­kou s veli­kostí 6″, 8″, 10″, 15″ nebo nový bez­dis­ple­jový sys­tém. Modely XPR jsou navr­ženy pro opti­ma­li­zaci funkč­ních vlast­ností, pamě­ťové kapa­city a funkcí konek­ti­vity se soft­warem Inter­act Xpress™ HMI. Tyto pra­covní sta­nice na bázi CE vyu­ží­vají nej­no­vější inte­gro­vané pro­ce­so­rové tech­no­lo­gie pod­po­ru­jící pro­voz bez ven­ti­lá­toru, paměť Com­pact­Flash®, USB, séri­ové roz­hraní a pří­pojka 100Base-T Ethernet.

Výhody webo­vého při­po­jení, design HMI, pub­li­ko­vání, run­time a pod­pora plně vyu­žívá Inter­act Xpress a zajiš­ťuje široké mož­nosti vyu­žití přes soft­wary webo­vých pro­hlí­žečů a tak je umož­něna dis­tri­buce soft­ware HMI, vzdá­lená pod­pora a apli­kace sdí­lení v inter­netu a sítích IP. Apli­kace Inter­act Xpress HMI jsou vyví­jeny, edi­to­vány, pub­li­ko­vány a pou­ží­vány v HMI ve formě webo­vého ser­veru, což umož­ňuje uži­va­teli a OEM jed­no­duše pub­li­ko­vat upgrady a apli­kace pro libo­volné glo­bální umís­tění přes inter­ne­to­vou pří­pojku a webový pro­hlí­žeč. Inter­act Xpress kom­bi­nuje v boha­tém gra­fic­kém run­time inter­face s HMI vývoj nástrojů, ke kte­rým lze zís­kat pří­stup buďto z panelu HMI nebo z libo­vol­ného PC pro­střed­nic­tvím Inter­net Explorer®.

Ovlá­dací panely

Dodá­váme ovlá­dací panely pro všechny tex­tové a gra­fické apli­kace v prů­mys­lo­vém pro­středí. Spo­lečné vlast­nosti všech verzí zahr­nují roz­ší­ře­nou funkč­nost, vyso­kou spo­leh­li­vost, jed­no­du­chou obsluhu, vyso­kou život­nost a další…

Texty mohou být ulo­ženy v něko­lika jazy­cích a mohou být vyu­ží­vány v celém roz­sahu Pop jed­no­tek. Ovlá­dací panely Pop sahají od jed­no­du­chých monochro­ma­tic­kých tex­to­vých a gra­fic­kých panelů (Pop12) k plně barev­ným pane­lům TFT s dote­ko­vou obra­zov­kou (Pop32). Par­ker nabízí široký výběr panelů s mnoha veli­kostmi dis­plejů, s řadou funkč­ních tla­čí­tek, LED, pamětí seznamů udá­lostí a alarmů. To zna­mená, že panely vyho­vují velké šířce poža­davků. Kromě stan­dard­ního roz­hraní RS232 je k dis­po­zici také RS485 pří­padně voli­telné sběr­ni­cové moduly Pro­fi­bus DP, CANo­pen, Devi­ce­NET či Inter­bus S.

Ovlá­dací panely řady Pop mají pod­sví­cení, čímž jsou ide­ální i pro pou­žití v situ­a­cích se špat­ným osvět­le­ním. K dis­po­zici jsou také verze s kry­tím IP65. Vedle Pop ovlá­da­cích panelů nabízí Par­ker také pro­gra­mové vyba­vení s názvem „Pop Designer“. Tento soft­ware lze pou­žít se všemi panely nezá­visle na tom, zda jsou tex­tové, gra­fické, nebo dote­kové. Tímto se značně zjed­no­duší práce s více než jed­ním typem ovlá­da­cího panelu v důsledku kom­pa­ti­bi­lity celé řady.

PIO — Par­ker I/O-System

Modu­lární sys­tém Par­ker Han­ni­fin roz­ši­řuje sys­tém sběr­ni­co­vých pří­po­jek s vyu­ži­tím elek­tro­nic­kých zaří­zení pro zachy­cení široké řady řídi­cích sig­nálů z pro­ces­ních zaří­zení. Při­po­jení k pro­cesní úrovni může být imple­men­to­váno rychle a spo­leh­livě pomocí PIO, které nabízí kom­fort a mimo­řádně jed­no­du­chou insta­laci. Indi­vi­du­ální moduly lze mon­to­vat a demon­to­vat bez jaké­ho­ko­liv nářadí. Různé moduly lze kom­bi­no­vat v rámci sys­tému sběr­ni­co­vých pří­po­jek. Pozla­cené kon­takty zaru­čují spo­leh­livé při­po­jení mezi jed­not­li­vými moduly.

PAC — Par­ker Auto­mation Controller

Díky nej­lepší prů­mys­lové komu­ni­kaci Ether­CAT pro řízení pohybu a I/O a nástroji Par­ker Auto­mation Manager (IDE, Inte­gra­ted Deve­lo­p­ment Envi­ron­ment) pro vývoj apli­kací, posky­tuje PAC pro kon­cové zákaz­níky inže­nýr­ská řešení pro ty nej­ná­roč­nější apli­kace. Sys­tém lze snadno inte­gro­vat do stá­va­jí­cích sítí a lze jej při­po­jit k zaří­ze­ním tře­tích stran. PAC se dodává ve stan­dard­ním vyba­vení s řadou komu­ni­kač­ních pro­to­kolů, včetně OPC Ser­ver, Mod­bus TCP, Ether­CAT, duální LAN sítě a s voli­tel­ným vyba­ve­ním pro Ethernet/IP, Pro­fi­net a Profibus.