Servopohony


Compax3-nahled

Compax3 Inte­li­gentní servopohony

Compax3 je  v Par­keru glo­bál­ním ser­vo­po­ho­nem. Tato řada zahr­nuje pohony pro jednu i více os, včetně hyd­rau­lic­kého pohonu. Výko­nový roz­sah při­tom sahá od 1 do 110kVA. Ser­vo­po­hony jsou kom­pletně vyví­jeny a také vyrá­běny v Německu. Jako glo­bální regu­lá­tor je Compax3 dostupný na celém světě. Pobočky pro ser­vis a pod­poru se nachá­zejí v sou­čas­nosti v blíz­kosti všech důle­ži­tých prů­mys­lo­vých závodů. Mimo­řádně důle­ži­tou roli při­tom hrají “auto­ri­zo­vaní dis­tri­buční part­neři Par­ker”, kteří mají vyško­lený a zku­šený per­so­nál v oblasti apli­kací a pod­pory a poskyt­nou potřeb­nou pro­fe­si­o­nální pod­poru v každé situaci.

SLVD-N Kom­paktní servopohony

SLVD-N je řadou kom­pakt­ních digi­tál­ních ser­vo­po­honů pro bez­ko­mu­tá­to­rové motory, které umož­ňují vytvá­řet polo­ho­vací apli­kace s lichoběž­ní­ko­vým pro­fi­lem, ovlá­dání elek­tric­kých hří­delů a vaček, natá­čení vře­tene, simu­laci pohybu kro­ko­vých motorů a regu­laci krou­tí­cího momentu. K dis­po­zici je pro­gra­mo­va­telný auto­mat PLC, který komu­ni­kuje s běž­nými prů­mys­lo­vými pro­gra­mo­va­cími sys­témy a umož­ňuje tak vše­stranné vyu­žití vstupů a výstupů. Pod­po­ruje také vývoj pří­dav­ných kon­fi­gu­rací pro dopl­nění stan­dard­ních funkč­ních vlast­ností, jako např. zesí­lení zpětné vazby regu­lač­ních obvodů rych­losti a polohy, sle­do­vání momentu atd. Řada SLVD-N je vyba­vena séri­o­vým roz­hra­ním RS422/RS485, která uži­va­teli umož­ňují kon­fi­gu­ro­vat sou­časně až 32 zaří­zení a ta sle­do­vat a ovlá­dat. Je k dis­po­zici CANbus jak pro komu­ni­kační režim, tak také pro režim v reál­ném čase s pro­to­koly SBCCAN, DS301, DS402.

TPD-M Třío­sové servopohony

TPD-M je více­osý sys­tém, ve kte­rém každý výko­nový modul může napá­jet až tři ser­vo­mo­tory. Základní kon­fi­gu­race se sestává z jed­noho modulu napá­jení (PSU) a z něko­lika modulů TPD-M, které jsou pro­po­jeny stej­no­směr­nou sběr­nicí. Moduly se dodá­vají jako verze pro jednu, dvě nebo tři osy. Proto je sys­tém mimo­řádně fle­xi­bilní. Pohon TPD-M byl vyvi­nut spe­ci­álně pro oba­lové stroje, lze jej však také výhodně pou­ží­vat u řady jiných cen­t­rál­ních auto­ma­ti­zač­ních struk­tur s něko­lika servo osami.

Hi-Drive Fle­xi­bilní servopohony

Hi-Drive je plně digi­tální pohon pro bez­ko­mu­tá­to­rové motory s proudy 2 až 450A při stří­da­vém napá­jení 230V popř. 480V. Hi-Drive může ovlá­dat indukční motory, je mimo­řádně vhodný pro oblasti, kde je poža­do­vána vysoká pre­ciz­nost, přes­nost, výkon, mož­nosti při­po­jení pro­ces­ních sběr­nic a zákaz­nicky spe­ci­fic­kých apli­kací. Má řadu inte­gro­va­ných funkcí řízení pohybu, jako např. regu­lace proudu, momentu a otá­ček, polo­ho­vání s lichoběž­ní­ko­vými pro­fily, digi­tální blo­ko­vání s vari­a­bil­ními korek­cemi pře­vodů a fáze, elek­tro­nické vačky, režim reál­ného času, polo­ho­vání ram­pami tvaru S, funkce návratu do výchozí polohy a sní­mání polohy. Pomocí jediné karty osy s výkon­ným mik­ro­pro­ce­so­rem 400 MHz lze ovlá­dat až 32 inter­po­lo­va­ných os přes roz­hraní CANo­pen DS402. Řada Hi-Drive je vhodná jak pro jed­no­du­ché apli­kace, tak také pro extrémně kom­plexní apli­kace jako např.: tis­kař­ské stroje, stroje pro opra­co­vání dřeva a kovu, doprava mate­ri­álu, pale­to­vací zaří­zení, apli­kace s inter­po­lo­va­nými osami a pro roboty.

638 Ser­vo­po­hony

Ser­vo­po­hony řady 638 jsou vhodné pro všechny apli­kace, od jed­no­du­chého řízení otá­ček nebo proudu, až po kom­plex­nější apli­kace polo­ho­vání. Pro­ce­sor u ser­vo­po­honu řady 638 zajiš­ťuje rychlé ode­zvy říze­ných obvodů, dosa­hu­jící až 105μs. Řada roz­ši­řo­va­cích slotů umož­ňuje dosáh­nout vyso­kého stupně uni­ver­zál­nosti a tak otevřít pří­stup k širo­kému množ­ství komu­ni­kací s pro­ces­ními sběr­ni­cemi a vol­bami sen­zorů pro zpět­nou vazbu.

ViX Mikro servopohony

Volně pro­gra­mo­va­telný, inte­li­gentní mik­ro­po­hon ViX nabízí všechny funkce a vyso­kou fle­xi­bi­litu pro pro­gra­mo­va­telné řízení pohybu. Zakládá si na digi­tál­ních tech­no­lo­gi­ích řízení ori­en­to­va­ných do praxe a na zajiš­tění opti­mální dyna­miky a vysoké účin­nosti. ViX je umís­těn v kom­pakt­ním krytu a je vhodný jak pro nástěn­nou mon­táž, tak pro mon­táž na lištu DIN. Pohon ViX je vyrá­běn ve dvou ver­zích a to 2,5A a 5A při stej­no­směrné napá­jecí sběr­nici až 80V. Zaří­zení nabízí uži­va­teli volbu mezi resol­ve­rem a enko­dé­rem. Po uve­dení do pro­vozu pohon auto­ma­ticky kori­guje vět­šinu chyb zapo­jení motoru a čidel.

ViX Mikro kro­kové pohony

Cenami oce­něný inte­li­gentní digi­tální ser­vo­po­hon ViX byl nyní dopl­něn o mimo­řádně výkon­nou verzi pro mikro-kroky. Stejně jako servo verze také pohon pro mik­ro­kroky ViX zajiš­ťuje opti­mální dyna­miku a vyso­kou účin­nost. Je mon­to­ván v kom­pakt­ním krytu, a proto je vhodný pro nástěn­nou mon­táž i pro mon­táž na lištu DIN s voli­tel­nými adap­téry. Pohon pro mik­ro­kroky ViX se vyrábí ve dvou vari­an­tách – 2,8A a 5,6A při stej­no­směr­ném napětí sběr­nice až 80V. Uži­va­tel­ské roz­li­šení je volně pro­gra­mo­va­telné mezi 400 a 51 200krok/otáčka. Nezá­visle na pro­gra­mo­va­tel­ném roz­li­šení pra­cuje motor vždy s maxi­mál­ním roz­li­še­ním, aby se zajis­til opti­mální klidný chod v celém roz­sahu otá­ček. Výko­nový díl obsa­huje kom­pletní řízení PWM (pulzně šíř­ková modu­lace) pro přes­nou funkci mikro-kroků.

RTS Stej­no­směrné servopohony

Ser­vo­ze­si­lo­vače RTS jsou kon­stru­o­vány pro pohon stej­no­směr­ných ser­vo­mo­torů a dodá­vají se s výko­nem až 6,5kW. Tyto pro­dukty zajiš­ťují řízení otá­ček stej­no­směr­ných motorů a to buď s tacho­me­t­rem či bez. Zahr­nují napá­jecí zdroj, pomocné napá­jení a obvody brz­d­ných rezistorů v kom­pletní sadě.

Více­osé kom­paktní ser­vo­po­hony PSD

ultrakompaktni-viceose-servopohony-psd-parker-hannifin

Ultra­kom­paktní více­osé ser­vo­po­hony PSD mohou slou­žit jako hlavní pro­dukty v sys­té­mo­vých řeše­ních Par­ker a doplní tak novou glo­bální plat­for­mou řízení PAC nabí­ze­jící komu­ni­kaci přes Ether­CAT v reál­ném čase na vyso­ko­rych­lostní sběrnici.

Ultra­kom­paktní více­osé ser­vo­po­hony PSD — Par­ker Hannifin


 

 Podrob­nější tech­nické infor­mace k ser­vo­po­ho­nům Par­ker / parker.com