Filtrace a separace


WATER_web1

Prů­mys­lová fil­trace zastu­puje pře­de­vším různé typy a tech­niky fil­trace (růz­ných médií), dále základní úprava stla­če­ného vzdu­chu, kon­cová fil­trace stla­če­ného vzdu­chu a sou­vi­se­jící vyví­jení dusíku a sys­témy roz­vodu stla­če­ného vzduchu.

Pro­cesní fil­trace vody a kapalin

Par­ker pře­sa­huje obvyklá řešení a fle­xi­bilně zajiš­ťuje pre­venci a zabra­ňuje selhání sys­témů v kom­bi­naci s pro­dlou­že­ním život­nosti hyd­rau­lic­kých kom­po­nentů, maza­cích a pali­vo­vých sys­témů. Naše prin­cipy a struk­tury jsou zalo­ženy na vyzrá­lých trž­ních týmech a posky­tují nároč­ným trhům, zákaz­ní­kům a part­ne­rům maxi­mální eko­no­mické a eko­lo­gické hodnoty.

Naše spo­leč­nost má dlou­ho­le­tou tra­dici a Par­ker pro­dukty spl­ňují poža­davky dnešní doby ať už v oblasti mobil­ních nebo prů­mys­lo­vých seg­mentů trhu.

Produkty v kategorii Filtrace a separace