Průmyslové chlazení vody a kapalin


Chlazení vody a kapalin, chladicí jednotky / chillery Hyperchill Plus, Parker Hiross

S postup­ným glo­bál­ním kli­ma­tic­kým otep­lo­vá­ním je stále význam­nější vyu­žití stroj­ních jed­no­tek v uza­vře­ných okru­zích chla­dicí vody.  

Poža­da­vek na trvale níz­kou tep­lotu chla­dicí vody, často hlu­boko pod 15°C již nejsou schopny zabez­pe­čit chla­dicí věže nebo ven­ti­lá­to­rové chla­diče, u nichž je nutné počí­tat, že v let­ním období bude tep­lota chla­dicí vody dosa­ho­vat hod­not i přes 30°C.

U vysoce výkon­ných nebo přes­ných obrá­bě­cích strojů, u kte­rých je v kaž­dém období vyža­do­vána kon­stantní tep­lota médií ±0,5 °C, je nutno insta­lo­vat vodní a ole­jové chla­dicí jed­notky — chillery. Tyto sys­témy jsou vhodné napří­klad pro chla­zení vyso­ko­frekvenč­ních vře­ten u vyso­ko­vý­kon­ných vrta­ček nebo fré­zek u obrá­bě­cích cen­ter pro výrobu desek ploš­ných spojů, kde jsou vyža­do­vány velice úzké výrobní tole­rance, pou­hých ±0,002 mm. K zajiš­tění vysoké kva­lity výrobků je vyža­do­vána kon­stantní tep­lota vře­te­no­vého oleje, maza­cího oleje a převodovky.

Moderní chillery / chla­dicí jed­notky pomá­hají sni­žo­vat pro­vozní náklady, poně­vadž pou­žití chladné vody k chla­zení strojů vede ke zlep­šení jejich výkonu a pro­dlou­žení jejich život­nosti. Jed­ním chla­di­cím sys­té­mem je možné chla­dit také více chla­di­cích okruhů s růz­nými médii a roz­díl­nou tep­lo­tou média.

Ener­ge­tické úspory lze dosáh­nout vyu­ži­tím chla­zení vody sys­té­mem “free-cooling”, který je vhodný pro různé oblasti — výroba potra­vin, zpra­co­vání plastů, vyu­žití laseru, stro­jí­ren­ství, papí­ren­ský a che­mický prů­mysl a další. Sys­tém kom­bi­nuje chla­zení chlad­ným ven­kov­ních vzdu­chem přes externě umís­těný ven­ti­lá­to­rový chla­dič a strojní chla­dicí jed­not­kou / chille­rem s přes­nou tep­lo­tou chla­dicí vody.

Produkty v kategorii Chlazení vody a kapalin