Jednotky Hyperchill a Hyperchill Plus pro chlazení vody a oleje


Chlazení vody a kapalin, chladicí jednotky / chillery Hyperchill Plus, Parker Hiross

 

 

 

Parker Hiross, chlazení kapalin, úprava stlačeného vzduchu

 

 

 

Chla­dicí jed­notky Hyperchill

jed­notky pro výkonné vodní chla­zení v ote­vře­ných nebo uza­vře­ných okruzích

Chla­dicí jed­notky Hyper­chill Plus

jed­notky pro nízko a středo-výkonové vodní chla­zení v ote­vře­ných nebo uza­vře­ných okru­zích a pro chla­zení řez­ných kapa­lin a hyd­rau­lic­kých olejů

 

Chladicí jednotky Hyperchill

Hyper­chill je výrobní řada chla­di­cích jed­no­tek navr­žená pro dodávku chla­dicí vody s přes­ným říze­ním tep­loty pro prů­mys­lové apli­kace i občan­ské vyu­žití (kli­ma­ti­zace). Řada obsa­huje 16 modelů s roz­sa­hem 29 až 760 kW. Pokrývá tak celou škálu apli­kací napří­klad pro auto­mo­bi­lový prů­mysl, potra­vi­nář­ský prů­mysl, che­mické labo­ra­toře nebo výrobu alter­na­tiv­ních zdrojů ener­gie a dal­ších.

Každý model je kon­stru­o­ván tak, aby zajis­til bez­pečný a spo­leh­livý pro­voz v nároč­ných pod­mín­kách. Ve výrob­ních oblas­tech prů­myslu se pra­covní pod­mínky nato­lik liší, že se pro­vozní fle­xi­bi­lita zaří­zení stává jed­ním ze základ­ních poža­davků. Bez ohledu na to, zda je tep­lota vstupní vody +30 nebo +5 °C a ven­kovní tep­lota +45 nebo –25 °C, jsou jed­notky Hyper­chill díky doko­na­lému tech­nic­kému pro­ve­dení a širo­kým mož­nos­tem spe­ci­ál­ního vyba­vení schopny posky­to­vat nepře­tr­žitý a efek­tivní výkon.

Chladicí jednotky Hyperchill Plus

Jed­notky Hyper­chill Plus roz­ši­řují sys­témy vod­ního chla­zení o řadu stroj­ních chla­dičů hyd­rau­lic­kých olejů, které jsou kon­stru­o­vané podle nej­no­věj­ších poznatků z oboru níz­ko­ka­pa­cit­ního chla­zení oleje s eko­lo­gic­kými chla­divy. Jed­notky jsou kon­stru­o­vány pro přesné a peč­livé ovlá­dání tep­loty oleje podle poža­davku provozu.

Chla­dicí výkon nové řady jed­no­tek Hyper­chill Plus je od 2 do 24 kW (Při vstupní / výstupní tep­lotě oleje 40 / 30 °C (olej ISO VG 32) a při tep­lotě okolí 32 °C (u vzdu­chem chla­ze­ných modelů) nebo při tep­lotě chla­dicí vody na vstupu do kon­den­zá­toru 30°C a kon­den­zační tep­lotě 40°C (u vodou chla­ze­ných pro­ve­dení). Tyto chla­dicí výkony odpo­ví­dají vět­šině potřeb pro chla­zení hyd­rau­lic­kých olejů.

Hyd­rau­lický obvod jed­no­tek se skládá z nere­zo­vých kom­po­nentů, desky výpar­níku jsou vyro­beny z ušlech­tilé oceli. Toto mate­ri­á­lové slo­žení je nutné s ohle­dem na ochranu oleje před jakou­koli kon­ta­mi­nací. Hyper­chill Plus je dodá­ván bez nádrže, ole­jové čer­pa­dlo je insta­lo­váno na spe­ci­ální požadavek.

Selekční pro­gram: Hyper­chill 3.1

Elek­tro­nické řízení s paten­to­va­ným soft­ware posky­tuje pří­stup ke všem para­me­t­rům stroje, zaru­čuje ply­nu­lou stá­lost tep­loty oleje i při kolí­sa­vých zatí­že­ních a umož­ňuje spe­ci­ální ovlá­dání podle kon­krét­ních poža­davků. Komu­ni­kační karta RS485 je k dis­po­zici ke všem mode­lům. Pro­gram (a manu­ály) si lze stáh­nout na této stránce, vpravo v části Lite­ra­tura, po při­hlá­šení do zákaz­nické zóny.

Pro­ve­dení chla­di­cích jednotek

Stan­dardní jed­notky jsou navr­ženy pro maxi­mální tep­loty okolí +48 °C. Tro­pická pro­ve­dení jed­no­tek mohou pra­co­vat až do tep­loty okol­ního vzdu­chu +53 °C. K dis­po­zici jsou i verze pro nízké tep­loty okolí zajiš­ťu­jící spo­leh­livý pro­voz i v extrém­ních tep­lot­ních pod­mín­kách. U modelů ICEP007 a vět­ších je jako zdroje tlaku eko­lo­gic­kého chla­diva R407C vyu­žita tech­no­lo­gie spi­rá­lo­vých kom­pre­sorů, která se vyzna­čuje vyso­kou účin­ností (níz­kou spo­tře­bou ener­gie), dlou­hou život­ností a níz­kou hluč­ností (bez vib­rací). Spe­ci­ál­ním kon­strukč­ním prv­kem chla­di­cích jed­no­tek Hyper­chill Plus jsou sítové fil­try na sání kon­den­zá­toru, které sni­žují množ­ství pro­stu­pu­jí­cích nečis­tot z ovzduší a zabra­ňují tak pro­sto­jům chla­di­cího systému.

Model Hyper­chill Plus ICEP-Oil

typ 002-O  typ 003-O  typ 005-O  typ 007-O  typ 010-O  typ 014-O  typ 020-O  typ 024-O 
Chla­dicí výkon kW 1,6 3,5 4,4 7,3 9,8 13,9 18,2 21
Spo­třeba ener­gie na kompresoru  kW  0,6  1,6 1,6 1,9 2,9 3,6 4,8 6,0
Napá­jení V/fáze/Hz    230/1/50 400/3/50
Elek­trické krytí    33      54
Eko­lo­gické chladivo         R407c

 

Tech­nické infor­mace o chla­di­cích jed­not­kách Hyper­chill a Hyper­chill plus najdete také na stránce Z čeho se sestá­vají jed­notky Hyperchill.

Produkty v kategorii Chladicí jednotky Hyperchill