Z čeho se sestává chiller / chladicí jednotka Hyperchill?


Chlazení vody a kapalin, chiller / chladicí jednotka Hyperchill, Parker Hiross

Chiller / chla­dicí jed­notka je zaří­zení, které je navr­ženo pro ochla­zení vody nebo vod­ních směsí v uza­vře­ném i v ote­vře­ném okruhu.

Prin­cip fun­go­vání chilleru / chla­dicí jednotky

Jed­notka se skládá z chla­di­cího okruhu a z obě­ho­vého okruhu chla­dící vody. Chla­dící okruh je napl­něn chla­di­vem a vodní okruh vodou. Tyto dvě náplně, které nepři­chází do pří­mého kon­taktu, si smě­ňují teplo ve výpar­níku, kde kapalné chla­divo při svém vypa­řo­vání ode­bírá vodě teplo. Ochla­zená voda pak postu­puje na výstup z jed­notky. Z tohoto důvodu je vystu­pu­jící voda stu­de­nější než na vstupu do chla­dící jed­notky. Při zapo­jení chla­dící jed­notky do uza­vře­ného chla­di­cího okruhu dochází k trvalé cir­ku­laci, chla­zení a otep­lo­vání kon­stant­ního objemu vody. Touto ces­tou sys­tém zajiš­ťuje kon­stantní dodávku chla­dicí vody o poža­do­vané teplotě.

Čtyři části: kom­pre­sor, kon­den­zá­tor, expan­zivní ven­til, výparník

Chla­dicí okruh jed­no­tek Hyper­chill se sestává ze čtyř hlav­ních částí: kom­pre­soru, kon­den­zá­toru, expanz­ního ven­tilu a výpar­níku. Okruh je napl­něn chla­di­vem R 407 C. Pro­po­jo­vací potrubí je pro­ve­deno z  mědi se špič­ko­vými mate­ri­á­lo­vými vlast­nostmi. Chla­dící okruh je osa­zen filtrem-dehydrátorem a indi­ká­tory prů­toku a vlh­kosti, spí­nači vyso­kého a níz­kého tlaku, kon­den­zač­ními tla­ko­vými spí­nači a ser­vis­ními ven­tily pro plnění a vypouš­tění chla­diva. Jed­notky s vyš­ším výko­nem jsou pro větší bez­peč­nost a výkon­nější pro­voz vyba­veny dvěma chla­dí­cími okruhy.

Kom­pre­sor

Jed­notky Hyper­chill vyu­ží­vají výhod her­me­tic­kých spi­rá­lo­vých kom­pre­sorů — značná úspora ener­gie oproti pís­to­vým kom­pre­so­rům, vysoký výkon a tichý chod a mini­mální vib­race. Další jedi­nečná před­nost tech­no­lo­gie spi­rá­lo­vých kom­pre­sorů, kte­rou je dlou­ho­dobý pro­voz bez jaké­koli výměny náhrad­ního dílu, činí z tohoto typu kom­pre­soru vysoce spo­leh­livý a prak­ticky nezni­či­telný kom­po­nent. Spi­rá­lové kom­pre­sory nepo­ža­dují před spuš­tě­ním pře­dehřev, dovo­lují pro­voz při men­ším množ­ství uží­va­ného chla­diva a tím spl­ňují nej­ná­roč­nější eko­lo­gické poža­davky.  Nízká úro­veň vib­rací sni­žuje nebez­pečí poru­chy a zaru­čuje dlou­ho­do­bou život­nost chla­dicí jed­notky. Větší modely mají dva nebo až čtyři spi­rá­lové kom­pre­sory pra­cu­jící ve dvo­ji­cích, při­čemž každá dvo­jice kom­pre­sorů je v čin­nosti ve vlast­ním oddě­le­ném okruhu.

Kon­den­zá­tor

Chillery / chla­dící jed­notky Hyper­chill mají vzdu­chem nebo vodou chla­zený kon­den­zá­tor, který se skládá z jed­noho nebo více žeb­ro­va­ných svazků (měděné potrubí, hli­ní­kové pře­pážky). Vzdu­chem chla­zené jed­notky mají axi­ální ven­ti­lá­tory nej­no­vější gene­race (s lopat­kami s tzv. kří­d­lo­vým pro­fi­lem, díky nimž je dosa­ženo větší výkon­nosti s nižší úrovní hluku) nebo radi­ální ven­ti­lá­tory.  Svazky kon­den­zá­toru zabez­pe­čeny proti  mecha­nic­kému poško­zení a proti nečis­to­tám ochran­nou jem­nou síto­vou mříž­kou. Touto ochra­nou je sní­ženo nebez­pečí zane­sení nečis­tot do kon­den­zá­toru a eli­mi­no­váno nebez­pečí náh­lého zasta­vení jed­notky. Ochranná mřížka účinně napo­máhá k úspo­rám  spo­třeby ener­gie a nákladů na údržbu.

Expanzní ven­til

Expanze chla­diva je u men­ších modelů je řešena kapi­lár­ním sys­té­mem, zatímco větší jed­notky (nad 15 kW) jsou vyba­veny ter­mosta­tic­kým regu­lo­va­tel­ným expanz­ním ven­ti­lem. Ter­mosta­tické ven­tily se auto­ma­ticky regu­lují podle poža­davku na chla­dící výkon, což jed­notkám umož­ňuje spo­leh­livě pra­co­vat i při extrémně vysoké tep­lotě vstu­pu­jící vody. Pro všechny modely je maxi­mální hra­nicí tep­loty chla­dicí vody na vstupu do jed­notky +30°C.

 Výparník

Výpar­ník, tzn. výmě­ník tepla mezi chla­dí­cím a vod­ním okru­hem, je umís­těn uvnitř zásobní nádrže, která je stan­dardní sou­částí hyd­rau­lické výbavy jed­no­tek Hyper­chill. Toto kon­strukční řešení nabízí mnoho výhod: výpar­ník je chrá­něn a tepelně izo­lo­ván, výměna tepla mezi výpar­ní­kem a vodou, která jej obklo­puje, při­spívá k trva­lému pro­vozu s maxi­mál­ním chla­di­cím výko­nem a níz­kou výstupní tep­lo­tou, sni­žuje roz­měry a tím dále opti­ma­li­zuje kom­pakt­nost kon­strukce jed­notky. Další výho­dou je pro­voz s velmi níz­kou tla­ko­vou ztrá­tou a mini­mál­ním nebez­pe­čím hro­ma­dění usa­ze­nin a nečis­tot, které mohou být pří­či­nou zane­sení vod­ního okruhu.

Vodní okruh

Vodní okruh chillerů / chla­di­cích jed­no­tek Hyper­chill se skládá z vodní zásobní nádrže, ve které je ulo­žen výpar­ník, z čer­pa­dla zabez­pe­ču­jí­cího oběh chla­dicí vody a z obto­ko­vého potrubí.  Nádrž fun­guje jako zásob­ník tepelné ener­gie, který sys­tému umož­ňuje aku­mu­lo­vat chlad­nou vodu. Toto řešení sni­žuje čet­nost zasta­vení a spuš­tění kom­pre­soru (čímž se pro­dlu­žuje jeho život­nost) a eli­mi­nuje nut­nost nasta­vení širo­kého dife­renč­ních pole mezi hod­no­tou tep­loty, při které se chla­dicí kom­pre­sor zastaví, a tep­loty pro jeho opa­ko­vaný roz­běh (roz­díl mezi těmito hod­no­tami má nepří­z­nivý vliv na přes­nost prů­běhu tep­loty výstupní chla­dicí vody). Všechny modely mají na čelní straně umís­těn tla­ko­měr výstupní vody, který je stan­dardní výba­vou jed­no­tek Hyper­chill. Ve vod­ním okruhu je nádrž vlastně umís­těna za výpar­ník, což zna­mená, že jed­notky pra­cují s mož­ností přes­ného řízení výstupní tep­loty vody. Toto řešení je zásadně doko­na­lejší, než řízení chla­di­cího výkonu podle vstupní tep­loty vody. Jed­notky Hyper­chill mají ve stan­dardní výbavě nere­zové obě­hové čer­pa­dlo s těle­sem a roto­rem z nere­zové oceli AISI 316L. Motor je ulo­žen přímo na hří­deli, mecha­nické těs­nění je pro­ve­deno kroužky z uhlí­kové oceli a elas­to­meru typu NBR. Čer­pa­dlo je chrá­něno  tepel­ným a prou­do­vým relé a je tepelně izo­lo­váno poly­u­re­ta­no­vým těs­ní­cím mate­ri­á­lem. K dis­po­zici jsou tři tla­kové úrovně: 1,5 bar, 3 bar nebo 6 bar. Dal­ším cha­rak­te­ris­tic­kým rysem vod­ního okruhu jed­notky je obto­kové potrubí mezi výstu­pem a vstu­pem vody. Obtok slouží jako ochrana proti pří­pad­nému náh­lému pře­ru­šení prů­toku vody, jež by jinak mohl způ­so­bit poško­zení čer­pa­dla a tím odsta­vení jed­notky z pro­vozu. Navíc zaru­čuje pří­tom­nost ale­spoň mini­mál­ního prů­toku vody, který zajiš­ťuje vyrov­nání náh­lých tepel­ných výkyvů a uleh­čení roz­běhu čerpadla.

Pro­voz jed­no­tek Hyper­chill je stan­dardně ovlá­dán mik­ro­pro­ce­so­ro­vou řídící jed­not­kou, která nabízí jed­no­du­chou obsluhu zaří­zení a záro­veň umož­ňuje přes­nou a spo­leh­li­vou kon­t­rolu výstup­ních para­me­trů chla­dicí vody. Mik­ro­pro­ce­so­rové řízení je možné napro­gra­mo­vat podle kon­krét­ních potřeb uži­va­tele, popří­padě lze vyu­žít mož­nosti spe­ci­ál­ního pro­gramu, který by umož­nil řídit jed­notku přesně podle poža­davků výroby. Výhod mik­ro­pro­ce­so­ro­vého řídící jed­notky lze vyu­žít ve pro­spěch „inte­li­gent­ního“ řízení, které je zásad­ním před­po­kla­dem pro opti­ma­li­zaci pro­vozu sta­nic pro dodávku chla­dicí vody.

Pro spe­ci­ální poža­davky zákaz­níků je nabí­zena široká řada voli­tel­ných pří­slu­šen­ství a pro­ve­dení, např. jed­notka s dvo­jicí čer­pa­del nebo bez čer­pa­dla, pro­ti­zá­mr­zový výhřev, různé typy dopl­ňo­va­cích souprav, dál­kové ovlá­dání, výmě­níky pro vyu­žití odpad­ního tepla, pro­ve­dení s velmi níz­kou hluč­ností atd. Tyto doplňky umož­ňují dodat zákaz­ní­kovi jed­notku šitou na míru podle jeho potřeb.