Chlazení vody systémem "free-cooling"


chlazeni-vody-systemem-free-cooling-parker-hiross

Free-cooling“ je sys­tém, který kom­bi­nuje pro­voz strojní chla­dicí jed­notky Hyper­chill pra­cu­jící s přes­nou tep­lo­tou chla­dicí vody a mož­ností vyu­žití chlad­ného ven­kov­ního vzdu­chu k chla­zení vody přes externě umís­těný ven­ti­lá­to­rový chla­dič Hyperfree. Tento sys­tém zajiš­ťuje značné úspory ener­gie v období, kdy ven­kovní tep­lota poklesne pod tep­lotu chla­dicí vody vra­ce­jící se ze spo­tře­biče. Tehdy dojde k auto­ma­tic­kému pře­po­jení říze­ného 3cestného ven­tilu a k čás­teč­nému nebo cel­ko­vému odsta­vení kom­pre­so­rové chla­dicí jednotky.

Pokud je tep­lota okolí dosta­tečně nízká, celý chla­dicí výkon zajiš­ťuje ven­ti­lá­to­rový chla­dič a sys­tém pra­cuje s maxi­mál­ními úspo­rami ener­gie. Chla­dicí jed­notka je v tomto režimu v poho­to­vost­ním stavu, kom­pre­sory chla­diva jsou zasta­veny, při­čemž pouze inte­gro­vané čer­pa­dlo jed­notky Hyper­chill zajiš­ťuje cir­ku­laci chla­dicí vody.

Filtrace a separace, chlazení vody a kapalin, systém chlazení "free-cooling", Parker Hiross

Uza­vřený okruh se sys­té­mem “free-cooling”

Dru­hým pří­pa­dem je stav, kdy se tep­lota okolí nachází mezi tep­lo­tou chla­dicí vody vystu­pu­jící ze spo­tře­biče na požadovanou

tep­lotu chla­dicí vody. Tehdy je dosa­ženo čás­teč­ných úspor, s tím, že ven­ti­lá­to­rový chla­dič vodu předchla­zuje a chla­dicí jednotka

zajiš­ťuje konečné dochla­zení na poža­do­va­nou tep­lotní úroveň.

Tře­tím pří­pa­dem je stav, kdy tep­lota okolí je pří­liš vysoká, ven­ti­lá­to­rový chla­dič musí být odpo­jen od prů­toku, aby nezpů­so­bo­val ohří­vání vody. Tuto pro­vozní nut­nost opět zajistí 3cestný ven­til, řízený jak čidlem vratné vody, tak sen­zo­rem tep­loty okolí. V tomto pří­padě je pak celý poža­do­vaný chla­dicí výkon dodán chla­dicí jed­not­kou Hyperchill.

Energeticky úsporné chlazení vody

Sys­tém chla­zení vody “free-cooling” vyu­žívá k chla­zení tep­lotu okol­ního vzdu­chu a s ros­toucí nad­moř­skou výš­kou stoupá počet hodin vyu­ži­tel­nosti. Vyu­ži­tím chla­zení vody v sys­tému “free-cooling” se v zim­ním období ušetří až 90 % ener­gie, v jar­ních / pod­zim­ních tep­lo­tách pak kolem 30 až 50 % ener­gie podle poža­do­vané tep­loty chladné vody.