Generátory laboratorního plynů


066

Místní ply­nové gene­rá­tory posky­tují labo­ra­toři celou řadu význam­ných výhod včetně dra­ma­tic­kého zlep­šení v oblasti bez­peč­nosti, zvý­šení pohodlí a niž­ších nákladů.

Vlastní gene­rá­tory plynů pro ply­no­vou chro­ma­to­gra­fii (GC a GC/MS), kapa­li­no­vou chro­ma­to­gra­fii s hmot­nostní detekcí (LC/MS), spek­trosko­pii, TOC, cir­ku­lární dichro­is­mus, digi­tální radi­o­gra­fii a vypa­řo­vání a TOC (ana­lýza cel­ko­vého orga­nic­kého uhlíku)

 

 

Par­ker dodává gene­rá­tory labo­ra­tor­ních plynů pod dvěma znač­kami, a to

parker_balston  PDH LOGO2010

 

Gene­rá­tory labo­ra­tor­ních plynů (Ana­ly­tic Gas Sys­tems) domnick hunter

 Sys­témy pro ply­no­vou chro­ma­to­gra­fii (GC a GC/MS)
 Sys­témy pro kapa­li­no­vou chro­ma­to­gra­fii s hmot­nostní detekcí (LC/MS)
Sys­témy pro spek­trosko­pii, TOC, cir­ku­lární dichro­is­mus a digi­tální radiografii

Generátory laboratorních plynů (Analytic Gas Systems) Balston

Sys­témy pro ply­no­vou chro­ma­to­gra­fii (GC a GC/MS)  
 Sys­témy pro kapa­li­no­vou chro­ma­to­gra­fii s hmot­nostní detekcí (LM/CS)
 Sys­témy pro spek­tro­me­t­rii, kon­cen­t­rá­tory a ana­ly­zá­tory TOC

 

Podrobně popsané výhody vlast­ního gene­rá­toru labo­ra­tor­ních plynů a jed­not­li­vých gene­rá­torů dle vyví­je­ného plynu najdete na stránce Výhody gene­rá­torů insta­lo­va­ných v místě spotřeby.

 

Produkty v kategorii Generátory laboratorního plynů